Въвеждане на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)

Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП) представлява обща електронна платформа, в която следва да се публикува цялата информация във връзка с процеса на възлагане на обществените поръчки в страната –  от стартирането на всяко възлагане, през разглеждане на офертите, избора на изпълнител и сключването на договор с него, до окончателното изпълнение или съответно предсрочно прекратяване на договора за обществена поръчка.

За работата с централизираната електронна платформа е необходимо както възложителите, така и участниците в обществените поръчки да бъдат технически обезпечени и обучени. С цел плавно преминаване към тази нова организация, в средата на декември 2019 година Министерски съвет прие график за поетапно въвеждане на ЦАИС като задължителен за отделните групи възложители.  

I. Възложителите са разделени на две големи групи и съответно задължителното използване на електронната платформа се извършва на два етапа.

1.1. Първият етап стартира, считано от 1-ви януари 2020-та година.

Този етап обхваща най-опитните на база брой възложени поръчки възложители, като: 1) министър-председателя, министрите, ръководителите на държавни агенции и комисии, ръководителите на Агенция „Митници“, НАП и др.; 2) от 1 януари платформата е задължителна и за кметовете на: Столична община и на общините Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора и Благоевград. 3) задължението е сила и за някои от водещитесекторни възложители като „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, „Мини Марица-изток“ – ЕАД, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД.

Считано от 01.01.2020 г., за всяко новооткрито от тези възложители възлагане по Закона за обществените поръчки, се прилага задължението за използване на централизираната електронна платформа.

Видно от вече функциониращата електронна платформа, първата открита през ЦАИС обществена поръчка е на възложителя АЕЦ КОЗЛОДУЙ обявена на 2-ри януари тази година, с прогнозна стойност 15 000 лева и предметДоставка на полиетиленово платно“. Чрез платформата вече са обявили свои поръчки и Столична община, Министерство на околната среда и водите и др.

1.2. Вторият етап по въвеждане на централизираната електронна платформа е предвидено да стартира от 1-ви април 2020-та година.

От тази дата задължението за възлагане на обществените поръчки през ЦАИС възниква и за всички останали класически възложители на обществени поръчки, както и заопределена категория от т.нар. възложители ad hoc.

В тази втора вълна са включени също Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ и Централният орган за покупки за общините. Те обаче прилагат централизираната платформа само относно задълженията за публикуване в платформата на конкретни решения и обявления. За всички останали документи по ЗОП, в срок до началото на следващата година двата централни органа за покупки ще използват свои собствени платформи.

II. Разделянето на възложителите на две групи – такива прилагащи ЦАИС от началото на 2020-та година, и такива, прилагащи системата от 1-ви април, е свързано и с други правни последици, освен коментираното задължение.

2.1. Една от тези последици касае Профила на купувача.

Съгласно действащата до края на 2019 г. правна регламентация, всеки възложител поддържаше своя електронна страница, представляваща профил на купувача на конкретния възложител. Считано от началото на 2020-та година е предвидено и профилът на купувача да се поддържа на централизираната платформа за обществени поръчки. Задължението на възложителите да използват този нов профил на купувача за новооткритите от тях поръчки възниква едновременно със задължението им да използват платформата съобразно приетия от Министерски съвет график.

Всички възложители са задължени да поддържат създадените от тях профили на купувача, извън платформата, за вече публикуваните там поръчки – в срок до една година от: приключване на изпълнението на договорите или от прекратяването на съответните възлагания.

2.2. Друга последица, свързана с графика за поетапно въвеждане на централизираната платформа, е свързана с приложимия ред и правила за възлагане на обществените поръчки.

Считано от 1-ви ноември 2019 и от 1-ви януари 2020-та влязоха в сила редица изменения и допълнения на ЗОП. Тези изменения и допълнения са изцяло обвързващи за възложителите от първата вълна на използване на платформата. За откритите в периода 01 януари – 01 април 2020та поръчки останалите възложители прилагат реда за възлагане, действащ до 1-ви ноември 2019-та и по изключение прилагат някои изчерпателно изброени в ЗОП промени, които са в сила от 01.01.2020-та. За откритите до 31.12.2019 г. възлагания е приложим действалият към датата на откриването им законов ред.

автор: адв. Кристина Терзийска,

член на екипа на Консултантка къща „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights