Страните в производства пред КЗК по реда на Закона за обществените поръчки следва задължително да посочват електронен адрес за контакт

Когато обжалват пред КЗК решения, действия или бездействия на възложители на обществени поръчки, жалбоподателите задължително следва да посочат електронен адрес за контакт, а ако разполагат с такъв – и факс. В противен случай, уведомленията до тях от страна на КЗК се считат за надлежно извършени чрез публикуване единствено на съобщение в официалната интернет страница на комисията. Това правило важи и в случаите на установени нередовности на жалбата и крие риск за жалбоподателите да пропуснат предприемането на нужните процесуални действия в рамките на кратките преклузивни срокове по ЗОП и съответно – да им бъде отказано образуването на производство. С това обжалваното решение, действие или бездействие на възложителя би се стабилизирало, т.е. същото ще влезе в сила и ще бъде обвързващо за адресатите си. Освен за жалбоподателите, изискването за предоставяне на електронен адрес за контакт (и факс – ако има такъв) важи и за останалите страни в производството пред КЗК.

Промените в нормативната уредба

Законовите промени от юни 2018 г. в регламентацията относно връчванията доведоха до редица откази за образуване на производства пред КЗК. До юни 2018 г. разпоредбите на ЗОП предвиждаха като възможност съобщенията и призовките до страните да бъдат връчвани от КЗК и на посочените от тях електронен адрес или факс. За да се премине към уведомяване чрез съобщение в официалната интернет страница на комисията, законът предвиждаше – първо, страните да не са предоставили факс или електронен адрес за контакт и второ, да не са намерени на посочения от тях административен адрес.

Съгласно действащата след 12.06.2018 г. нормативна уредба (чл. 210, ал. 2 от ЗОП) страните се смятат за уведомени, а призовките или съобщенията – за връчени, ако са им изпратени на посочените от тях електронен адрес или факс, ако има такъв; когато страните не предоставят факс или електронен адрес за контакт, те се смятат за уведомени чрез публикуване на съобщение в публичния регистър на официалната интернет страница на Комисията за защита на конкуренцията. С предприетото изменение отпадна условието КЗК първо да е предприела действия по уведомяване на страната чрез съобщение до нейния административен адрес.

Електронният адрес като способ за призоваване и връчване на съобщения

Електронният адрес е способ за призоваване и връчване на съобщения, както по чл. 210 ЗОП, така и по чл. 61, ал. 2 АПК. Съгласно практиката на ВАС, това е законен начин на кореспонденция между правните субекти, още повече, когато се касае за специфичната динамична материя в областта на обществените поръчки, която изисква бързина и кратки срокове за разглеждане и произнасяне по постъпили жалби срещу актове на възложители. Страната следва да уведоми писмено КЗК за своя електронен адрес, в противен случай не би могла да докаже, че е изпълнила законовото си задължение да предостави такъв. Така например страната не може да се позове на твърдение, че на място в деловодството на КЗК е съобщила за своя електронен адрес или факс за връзка (в този смисъл е Определение № 12691 от 19.10.2018 г. по адм. д. № 12702/2018 г., ІV отд. на ВАС). КЗК е задължена да изпраща уведомленията на изрично посочения от страната електронен адрес и няма правомощие служебно да издирва такъв, като например да прави справки по партидата на лицето в Търговски или в друг публичен регистър. В случай че съобщението бъде изпратено на служебно издирен от КЗК електронен адрес, а не на изрично посочения от страната такъв, уведомлението не следва да се счита за надлежно извършено.

Съгласно практиката на КЗК и ВАС, ирелевантно за редовността на връчването е обстоятелството, че съобщението не се изпраща от електронен адрес, фигуриращ на официалната страница на КЗК, доколкото няма такова специално изискване в ЗОП (в този смисъл е Определение № 4830 от 16.04.2018 г. по адм. д. № 1435/2018 г., 5 чл. с-в на ВАС). Автоматично генерираното електронно съобщение, потвърждаващо успешното доставяне на уведомлението, е доказателство за надлежното връчване до посочения от страната електронен адрес.

Условия за надлежно връчване чрез съобщение в публичния регистър на официалната интернет страница на КЗК и правни последици

Когато страните не предоставят факс или електронен адрес за контакт, те се смятат за уведомени чрез публикуване на съобщение в публичния регистър на официалната интернет страница на Комисията. В този случай, ако страната не следи публичния регистър, рискува да не узнае своевременно необходимостта от предприемане на конкретни процесуални действия. Публикуването на съобщение в публичния регистър на КЗК поставя началото на броене на съответните законови срокове – като например за подаване на жалба срещу акта на КЗК пред ВАС, за отстраняване на нередовности в жалбата (чрез внасяне на дължима държавна такса, представяне на пълномощно) и др.

автор: адв. Кристина Терзийска,

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights