Започва кампанията, в която бизнесът трябва да обяви действителните си собственици

С обнародването на 08.01.2019 г. на новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари са утвърдени декларациите, с които всички фирми трябва да обявят действителните си собственици, в изпълнение на изискванията на ЗМИП. В Приложение № 3 към Правилника са публикувани не само необходимото съдържание на декларациите, но и подробни указания относно попълването им. Самата декларация следва да бъде с нотариална заверка на подписа. Кампанията започва от първи февруари, докогато Агенция по вписванията следва да подсигури техническата възможност за подаването на декларациите, а крайният срок е 31.05.2019 г. Сроковете и изискванията за обявяване на действителните собственици важат и за юридическите лица с нестопанска цел. За тези, обаче, които не са се пререгистрирали до 31 януари 2019 г., срокът за обявяване е 4 месеца, считано от пререгистрацията. Следва да се има предвид, че не всички фирми ще имат задължение за подаване на декларация за действителен собственик. Съгласно ЗМИП „данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие“. Такова задължение например няма да има ЕООД, собственост на физическо лице, доколкото необходимата информация вече е публикувана в Търговския регистър. Но когато действителните собственици са физически лица, които са различни от вписаните и попадат в обхвата на определението за действителен собственик, на основание, различно от прякото притежание на дялове, данните за тях се вписват в регистъра. Значителни по размер са предвидените в закона глоби и имуществени санкции при неизпълнение на задължението за обявяване на действителен собственик Имуществената санкция за юридическите лица и едноличните търговци, които не подадат в срок заявление за това кои са реалните им собственици, е в размер от 1000 до 10 000 лв., а за дружества като банки, застрахователи, лизингови предприятия санкцията е от 2000 до 20 000 лв. При последващо неизпълнение на задължението за заявяване вписването на данните по чл. 63, ал. 4 ЗМИП вече наказаното лице ще бъде санкционирано всеки месец с тези суми, докато не заяви вписването.

Verified by MonsterInsights