Изпращането на електронни документи е по-лесно от всякога чрез системата за електронно връчване

електронно връчване на документи

Усложнената ситуация, предизвикана от COVID-19, постави на дневен ред въпроса относно различните възможности за дистанционна комуникация между бизнеса, гражданите и публичните органи. Повече от година обществото се приспособява към новите условия, наложени от пандемията, като отдалеченият достъп до услуги се превърна в необходимост, а адаптацията към електронно обслужване стана неизбежна. В тази връзка, физическите и юридическите лица могат да използват системата за електронно връчване (е-Връчване), която е достъпна от всяко местоположение и по този начин спестява време и ресурс. 

Какво представлява системата за електронно връчване? 

Опцията за електронно връчване е предвидена в Закона за електронното управление (ЗЕУ) и дава възможност на бизнеса, гражданите и публичните органи да изпращат, получават и съхраняват електронни документи. Системата е интегрирана от Държавна агенция “Електронно управление” (ДАЕУ), като електронните административни услуги са достъпни в онлайн портала на агенцията.

Доставчик на електронни административни услуги е а) административен орган, б) лице, осъществяващо публични функции (такива са нотариусите, частните съдебни изпълнители, държавните и общинските учебни заведения, държавните и общинските лечебни заведения, възложителите по чл. 5, ал. 2 – 4 от ЗОП, които не са административни органи или организации, предоставящи обществени услуги, и др.), или в) организация, предоставяща обществени услуги (образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски, банкови, финансови и удостоверителни по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 или други подобни услуги), които предоставят електронни административни услуги на гражданите и организациите в рамките на своята компетентност. Обръщаме внимание, че порталът съдържа актуален списък на административни органи, организации, предоставящи обществени услуги и лица с публични функции, които притежават активен профил в системата. Съгласно изричната разпоредба на чл. 11 от ЗЕУ доставчиците на електронни административни услуги не могат да отказват приемането на електронни документи, изявления, издадени и подписани като електронни документи съгласно изискванията на закона, както и да отказват издаването на електронни документи.

Получател на електронни административни услуги е гражданин или организация, които ползват електронни административни услуги.  

По дефиниция, системата за сигурно електронно връчване е електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 и система, чрез която се удостоверява моментът на изпращане, получаване и връчване, както и се гарантират идентификацията, авторството и интегритетът на лицето, което изпраща, получава или връчва електронни документи или електронни изявления чрез системата. На практика електронната услуга извършва същата функция и е равнопоставена на обикновената препоръчана поща с обратна разписка, което позволява на потребителите да обменят данни с държавни администрации и публични органи по електронен път. Така, връчването се осъществява без директен контакт между страните, като те лесно могат да се сдобият с доказателства относно обработката на данни, тяхното изпращане и получаване. Електронната препоръчана поща е все по-предпочитана от потребителите, тъй като осигурява по-високо ниво на защита срещу загуба, повреда или кражба на предаваните по този ред информация и документи в сравнение със стандартната  пощенска услуга.

Какви електронни документи могат да бъдат изпращани и получавани чрез системата за електронно връчване?

Електронни документи, които подлежат на връчване са документи – резултат от изпълнение на електронни административни услуги (индивидуални административни актове, извършването на други административни действия, консултациите и експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице), актове, фишове, електронни фишове и наказателни постановления по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, жалби и сигнали на граждани и организации, както и други документи или актове, при които връчване или съобщаване се изисква от закон.

Как се удостоверява времето на изпращане и получаване на документите?

Получени или изпратени чрез системата съобщения се считат за официално изпратени, съответно получени, като в този случай е ясна идентификацията на изпращача / получателя, няма възможност да бъде оспорван фактът на изпращане / получаване, нито времето за изпращане / получаване / отваряне на съобщението и прикачения документ. За всяко съобщение се удостоверява автентичността на съдържанието и момента на изпращане и връчване на съобщението, като тези обстоятелства се вписват в квитанция, неразделна част от съобщението и електронно подпечатана с квалифициран електронен печат на ДАЕУ. Съобщението се счита за връчено с отварянето на документа от получателя в системата.

Как можете да получите достъп до системата за електронно връчване?

Ако сте физическо или юридическо лице, то можете да получите достъп до системата след успешно извършена регистрация. За целта, съответното физическо лице следва да се идентифицира електронно чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ. За регистрация на юридически лица е необходимо първо физическото лице-заявител да притежава регистрация в системата и да се попълни електронен формуляр „Заявление за регистрация в системата за сигурно електронно връчване – Юридическо лице”, който да бъде подписан с електронен подпис и качен в платформата. Повече информация относно регистрацията и общите правила за ползване на системата можете да намерите на страницата на ДАЕУ на следния интернет адрес: https://edelivery.egov.bg/

В заключение, системата за електронно връчване значително улеснява бизнеса и гражданите, като изпращането и получаването на документи е вече по-лесно от всякога. То може да се извърши във всеки един момент и от всяко местоположение, което спестява ценно време на потребителите. Преходът към електронни административни услуги дава възможност на администрации, физически и юридически лица да ограничат директния контакт помежду си чрез възможността за дистанционна комуникация. Така, услугата е-Връчване отговаря изцяло на противоепидемичните правила за социална дистанция. Най-голямото предимство на системата за електронно връчване обаче остава високото ниво на сигурност при предаването на информация, а чрез електронната квитанция може лесно да се докаже времето на изпращане и получаване. Многобройните ползи от електронния достъп до услуги създават предпоставки за адаптацията на все повече институции към електронното обслужване.

 

Verified by MonsterInsights