С последните изменения на Търговския закон акциите на приносител остават в историята

Според § 11 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Търговския закон (обн. в ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.), издадените до влизането в сила на този закон акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения се заменят с поименни акции.

Целта е постигане на по-голяма прозрачност на собствеността на капитала в търговските дружества и избягване на измамите; също така  – предотвратяване на дейности като пране на пари, финансиране на тероризма и избягване на данъчно облагане.

Промените засягат пряко широк кръг лица: всички търговски дружества, които са издали акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения; отделните акционери, притежаващи ценни книги на приносител; заложните кредитори и взискателите, в чиято полза е учреден залог или е вписан запор върху акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения.

Законът задължава посочените лица в срок до девет месеца от влизането му в сила, да предприемат необходимите действия за привеждане на документите и дейността си в съответствие с новия режим. Най-съществените задължения се свеждат до следното:

  • Всички дружества, издали акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения, са длъжни да изменят уставите си, да заменят акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции и да започнат да водят книги за акционерите, както и да заявят за вписване съответните промени в Търговския регистър, съответно – да представят за обявяване изменените си устави.
  • Акционерите са длъжни да представят за замяна, притежаваните от тях акции на приносител/временни удостоверения.
  • Кредиторите със залог на акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения – да предприемат действия по замяна на акциите на приносител, съответно по замяна на заместващите ги временни удостоверения с поименни акции. Същата процедура се прилага и за взискателите, които са наложили запори върху акции на приносител/заместващите ги временни удостоверения.

Прави впечатление, че неизпълнението на посочените задължения е свързано със сериозни санкции. По отношение на акционерите и кредиторите, те са свързани с обезсилване на съответните акции или временни удостоверения. Все пак законът предвижда възможност за парично обезщетение в полза на акционерите с обезсилени акции, но това право може да бъде упражнено в 6-месечен срок от узнаването и не по-късно от 5 години от датата на обезсилването.

Търговските дружества, които не изпълнят задълженията си по § 11 от ПЗР от ЗИДТЗ и нямат висящо производство по заявление за вписване на промени, се прекратяват по предвидения в закона ред.

 

автор: адв. Боряна Иванова,

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights