Ролята на юридическия консултант при изпълнение на oбществени поръчки

Ролята на юридическия консултант при изпълнение на Обществени поръчки

В кои ключови моменти от изпълнението на Обществените поръчки е наложително да ползваме услугите на консултант

Консултантска къща „Велинов и партньори“ работи както за възложителите, така и за изпълнителите на обществени поръчки. На участниците в процедурите се предоставя пълен набор от консултантски услуги и, разбира се, адвокатски, защото при тях се налага понякога обжалване.

Започва се с анализ на възможността им за участие в тази обществена поръчка. Дали кандидатите могат да я изпълнят сами, или имат нужда от подизпълнители? Дали имат нужда от обединение или консорциум – да я изпълнят съвместно с някого? Ако това се налага, се изготвят съответните договори, така че да отговарят на спецификите и изискванията на самата документация за конкретната поръчка.

Това е една много важна стъпка за всеки участник в периода на подготовка за участие в процедурата – разяснява адв. Асен Велинов. – Когато участниците се готвят за процедури, ние им помагаме най-вече с попълването на ЕЕДОП (Единният европейски документ за обществени поръчки). От 1 април 2018 г. ЕЕДОП задължително се предоставя и в електронен вид. Това означава, че той трябва да бъде подписан с електронен подпис и предоставен на възложителя в електронен вид. Много от потенциалните участници и кандидати за обществените поръчки имаха сериозни проблеми. Затова ние изготвяме и правим специални обучения за нашите клиенти. Имаме клиенти, които годишно правят над 300 обществени поръчки за доставки. При всяка промяна на закона или възникване на специфика – например решение на КЗК или на Върховния административен съд, което тълкува по определен начин някои от разпоредбите на закона или ни дава начина, по който съдът приема начина на тълкуване  – правим обучения за нашите клиенти.“

Чрез обученията КК „Велинов и партньори“ постига две основни цели – да повиши квалификацията на своите клиенти и да минимизира грешките по време на подготовката на съответната оферта за участие в процедурата. В същността си ЕЕДОП е една лична декларация за финансовото състояние на кандидата, за способността и годността му да участва в обществена поръчка. До въвеждането на документа се изискваха доста декларации и документи, които да се предоставят в първата фаза на поръчката по идентифициране на кандидата и на неговите възможности да изпълни поръчката. С въвеждането на този документ законодателят предостави предварително възможност на всеки един да участва и да декларира определени обстоятелства. Благодарение на него кандидатите вече не е необходимо да представят този набор от документи и се улесни трансграничното участие на фирми. В България съвсем лесно може да участва една фирма от Германия, Австрия или друга страна членка на ЕС само с попълването на ЕЕДОП.

Ние предвиждаме възможностите за обжалване на определени актове (действия или бездействия) на възложителите – продължава адв. Велинов. – Законът предвижда, че всички тези актове могат да бъдат обжалвани пред КЗК, респективно пред Върховния административен съд. Ние помагаме на потенциалните кандидати, отстранените или недопуснати участници, в случай че решат да обжалват, и да мотивираме решението си – дали да обжалват или не. В много случаи отказваме кандидатите да обжалват поради факта, че според нас те няма да спечелят и ще направят излишни разходи. В тази връзка ни се налага да познаваме и доста специфична материя от конкретни сфери – например Закона за медицинските изделия, Закона за устройство на територията, Закона за безопасност на храните и др. Всяка ОП е в определена сфера и ако се наложи да обжалваме, ние е важно да познаваме спецификите и на тази сфера, така че да сме максимално полезни на клиентите.“

Според адв. Велинов най-интересни напоследък са т.нар. обосновки. Това означава, че по време на поръчката някой от кандидатите оферира цена, която законът квалифицира като необосновано ниска оферта. В този случай законът дава основание на възложителя на поръчката в лицето на комисията да поиска обосновка – защо той предоставя толкова ниска цена. Тази обосновка може да се базира на определени, предвидени в закона условия. Когато обосновката не отговаря на тези критерии, комисията е в правото си да отстрани този кандидат, като прецени, че той предлага необосновано ниски цени и те не са конкурентни, че той не може да изпълни договора на тези цени. Отстраняването е въпрос на целесъобразност, а не по законосъобразност и КЗК не проверява мотивите за отстранение  на кандидата. Разликата е, че когато е въпрос на законосъобразност, казусът е съобразен със закона. В конкретния случай нямаме конкретна разпоредба, която да казва на възложителя дали да приеме, или да не приеме обосновката, защото законът не знае какво ще пише в обосновката. В тези случаи имаме свободна преценка на възложителя дали приема тази обосновка или не. Той не може да се позове на член от закона. Обосновката е свободен текст и тя се базира на конкретиката в съответния казус. Например дали кандидатът е получил много добри цени от производителя, или му е дистрибутор и може да си позволи специално за тази поръчка такива цени и т.н. Това е въпрос на преценка от страна на възложителя – в лицето на комисията, дали тази обосновка го удовлетворява като мотиви защо такава ниска цена ще получи или не го удовлетворява . Поради тази причина съдът не може да замени неговата воля – вместо твоята преценка, аз постановявам моята преценка. Когато става въпрос за целесъобразност, това не подлежи на съдебен контрол.

Вижте цялото видео с адв. Асен Велинов, старши партньор в Конслултантска къща “Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights