Принудително изпълнение срещу съдружник в гражданско дружество

Гражданско дружество – 7

Какво представлява гражданското дружество?

Разрешаването на проблематиката относно принудителното изпълнение срещу лице, което е и съдружник в гражданско дружество, налага предварително изясняване на правната същност и режим на гражданското дружество съобразно действащото законодателство.

Съгласно легалната дефиниция на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) „с договора за дружество две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел“. Следователно гражданското дружество (ДЗЗД) се определя от закона като обединение на две или повече лица, които могат да бъдат както физически, така и юридически лица (търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и т.н.). Отличителна черта на гражданското дружество е обединяването в името на постигане на определена обща стопанска цел – т.е. такава, насочена към реализиране на печалба. Договорът за гражданско дружество се определя в правната доктрина и съдебната практика като многостранен, а не като двустранен договор, тъй като при сключването му съдружниците в дружеството преследват обща цел. При този тип договор липсва размяна на престации между страните, като помежду им се създават взаимни, а не насрещни права и задължения. Съгласно чл. 359, ал. 1 от ЗЗД всичко, което е придобито при дейността на дружеството, е обща собственост на съдружниците съобразно дяловото им участие, уговорено в договора за гражданско дружество. При липса на специална уговорка дяловете на съдружниците следва да се считат равни. Типичен пример за гражданско дружество в търговската практика е обединяването на търговци под формата на ДЗЗД с цел кандидатстване за и изпълнение на обществени поръчки.

Гражданско дружество – 11
Гражданско дружество – какво представлява

Представлява ли гражданското дружество самостоятелен субект на правото и може ли да притежава собствено имущество?

Гражданското дружество не е самостоятелен правен субект, какъвто са физическите и юридическите лица, които могат да бъдат съдружници в него. Когато гражданското дружество влиза във взаимоотношения с трето лице – най-често във връзка със сключване на различни по вид правни сделки, правата и задълженията по съответната сделка се придобиват общо от съдружниците, които действат в рамките на гражданското съучастие. Гражданското дружество не може да притежава собствено имущество. Всичко, което се придобива като актив от неговата дейност, представлява обща собственост на съдружниците и се притежава от тях съобразно дяловото им участие. Съдружникът може да иска своя дял от общата собственост само при излизане от дружеството или при прекратяването му.

Гражданско дружество – 14
Гражданско дружество – може ли да притежава собствено имущество

Как се осъществява принудително изпълнение на парични вземания срещу съдружник в гражданско дружество?

Изложените по-горе особености в правния режим на гражданското дружество поставят редица въпроси във връзка с принудителното изпълнение срещу лице, което е съдружник в такъв вид обединение. При неизпълнение на парично задължение логично е кредиторът да потърси възможност за удовлетворяване на вземанията си от имуществото на съдружника-длъжник, в това число и от активите, които се придобиват от дейността на гражданското дружество. В такива хипотези възниква въпросът възможно ли е принудително изпълнение върху “дела” на съдружника в гражданското дружество или върху паричните вземания към трети лица, които последният има в качеството си на съдружник в гражданското дружество. От голямо практическо значение е и отговорът на въпроса дали ако съдружникът-длъжник не разполага със средства по собствените си банкови сметки, но такива средства постъпват по сметка на гражданското дружество, могат ли същите да послужат за удовлетворяване на кредитора и до какъв размер? На тези и други сходни въпроси съдебната практика е намерила разрешение, опирайки се на същината на гражданското дружество като обединение, което не е самостоятелен правен субект.

Гражданско дружество – 17
Гражданско дружество – как се осъществява принудително изпълнение на парични вземания

Допустимо ли е принудително изпълнение срещу съдружник чрез запор на дела му в гражданско дружество?

Както бе пояснено по-горе, гражданското дружество само по себе си е неправосубектно, за разлика от физическите и юридическите лица, които участват в него като съдружници. Гражданското дружество не може да притежава собствено имущество, а всичко, което придобива във връзка с дейността си, се притежава общо от съдружниците, съобразно процентното им участие в общата собственост. Именно поради това изпълнение върху дял на съдружник в гражданско дружество би било недопустимо. В закона не е предвиден такъв способ за принудително изпълнение, така както е регламентиран относно изпълнението върху дял на съдружник в персонално или капиталово търговско дружество. Участието на дадено лице в дружество по ЗЗД дава възможност за реализиране на право на вземане от съответен приход в полза на гражданското дружество, което право на вземане е различно от правото на дял на едно лице в дадено дружество. В този смисъл и съдебната практика признава възможността кредитор да проведе принудително изпълнение срещу съдружник, като запорира вземането му във връзка с приходите на гражданското дружество, съответстващо на размера на неговия дял /Решение № 1666 от 01.08.2014 г. по в.ч.г.д. № 2895/2014 г. на Апелативен съд – София/.

Гражданско дружество – 1
Гражданско дружество – принудително изпълнение срещу съдружник чрез запор на дела му

Принудително изпълнение върху парично вземане, което длъжникът-съдружник в ДЗЗД има към трето лице, в качеството му на участник в гражданското дружество.

Вземанията на гражданското дружество по сключените договори с неговите контрагенти представляват вземания на съдружниците, а договорът между дружеството и третите лица се счита сключен с отделните съдружници. Това обуславя допустимостта на принудителното изпълнение срещу длъжник, който е съдружник в гражданско дружество, като изпълнението се насочи върху негово парично вземане от трето лице по договор с дружеството. Изпълнението се извършва по реда на чл. 508 ГПК, като съдебният изпълнител изпраща запорно съобщение до третото лице, имащо парично задължение по договор с гражданското дружество и му указва да преведе тази част от вземанията на гражданското дружество, която съответства на процентното участие на съдружника-длъжник в общата собственост на ДЗЗД. Ако третото лице откаже да изпълни запора, взискателят може да поиска запорираното вземане да му се предостави за събиране или да му се даде вместо плащане, както предвижда чл. 510 ГПК.           

Гражданско дружество – 4
Гражданско дружество – принудително изпълнение върху парично вземане

Принудително изпълнение срещу съдружник чрез запор върху банкови сметки на гражданското дружество.

Именно защото имуществото на обединението, създадено по ЗЗД, се състои от имуществото на отделните съдружници, последните имат парични вземания в банката, в която е открита банковата сметка на дружеството, до размера на дяловото им участие съобразно договора за гражданско дружество. Макар законът да предвижда, че съдружник може да поиска и респективно да получи дела си от общата собственост само при излизане от гражданското дружество или при прекратяването му, това не е пречка пред съдебния изпълнител да премине към принудително изпълнение срещу съдружник чрез запориране на банкова сметка, чийто титуляр е дружеството, за припадащата се на длъжника част от общите парични средства по нея, равняваща се на дела му. Общата собственост (в случая парите по банковата сметка на името на ДЗЗД) е неделима докато съществува дружеството, но не е бездялова. Дяловете в собствеността са в съответствие с тези на съдружниците в самото дружество според уговореното между тях. Когато липсва подобна уговорка, те са равни. Тъй като парите – обща собственост, се намират по сметка на дружеството, а не на длъжника, за съдебния изпълнител няма налице друг способ за принудително изпълнение срещу съдружника освен налагане на запор върху сметката на ДЗЗД – в този смисъл е и Определение 340 от 08.04.2015г. по в.г.д. 144/2015г. на Окръжен съд Хасково.

Гражданско дружество – 20
Гражданско дружество – принудително изпълнение срещу съдружник чрез запор върху банкови сметки

Какво представлява гражданското дружество?

Представлява ли гражданското дружество самостоятелен субект на правото и може ли да притежава собствено имущество?

Как се осъществява принудително изпълнение на парични вземания срещу съдружник в гражданско дружество?

Допустимо ли е принудително изпълнение срещу съдружник чрез запор на дела му в гражданско дружество?

Принудително изпълнение върху парично вземане, което длъжникът-съдружник в ДЗЗД има към трето лице, в качеството му на участник в гражданското дружество.

Принудително изпълнение срещу съдружник чрез запор върху банкови сметки на гражданското дружество.

Verified by MonsterInsights