Регистър на банковите сметки и сейфове

От началото на тази година влезе в сила разпоредбата на чл. 56а от Закона за кредитните институции, според която БНБ създава и поддържа електронна информационна система за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници.

Всички банки са задължени да предоставят на БНБ актуални данни за обстоятелствата, изброени по-горе, най-малко веднъж месечно.

Достъп до информация от регистъра ще имат органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ във връзка с изпълнение на служебните им задължения по повод на конкретни проверки, а именно: органите на съдебната власт /съдилища, прокуратура и следствени органи/, Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР, Държавна агенция „Национална сигурност“, Национална агенция за приходите, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, съдебните изпълнители при образувано изпълнително дело и главният инспектор или инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Всяко лице ще може да получи информация относно съдържащите се за него данни в регистъра като титуляр на банкова сметка, наемател на сейф или упълномощено лице. Сведения ще  може да получават и наследниците на починали лица. Информацията ще се предоставя безплатно на физическите лица в 14-дневен срок, а в останалите случаи – срещу заплащане на такса.

Към настоящия момент данните са обработени и налични в БНБ, но достъпът до регистъра е все още затруднен поради довършване на административни процедури.

 

автор: адв. Весела Велинова

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights