Наемане на работници от трети страни

Наемане на работници от трети страни - 4

Съвременната динамика на пазара на труда все по-често изправя работодателите пред хипотезата на наемане на работници от трети страни, т.е. граждани на държави извън Европейския съюз. Напомняме, че от 01.06.2021 г. влязоха в сила промени в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) относно условията и реда за достъп до българския пазар на труда на граждани на трети държави. Какво трябва да имат предвид работодателите, за да изпълняват точно своите нормативно уредени задължения?

Наемане на работници от трети страни във връзка с висококвалифицирана заетост и издаване на “Синя карта на ЕС”

За целите на наемане на висококвалифицирани работници от трети страни, е необходимо да бъде получено единно разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС” от Дирекция “Миграция” към Министерство на вътрешните работи. Разрешението се издава за срок до 4 години, а когато срокът на трудовия договор е по-кратък – за срока на договора, удължен с три месеца, като може да се подновява. За получаване на разрешение тип ”Синя карта на ЕС” е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:

 • работникът – гражданин на трета държава, да притежава необходимата за съответната работа компетентност – придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност, не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава;
 • брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на работника – гражданин на трета държава, да бъде най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор;
 • срокът на трудовия договор да е не по-кратък от 12 месеца.
Наемане на работници от трети страни - 13
Наемане на работници от трети страни – висококвалифицирана заетост и издаване на “Синя карта на ЕС”

Процедурна последователност при наемане на висококвалифицирани работници от трети страни

Заявлението за издаване на разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС” се подава заедно със съответните документи в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на МВР от работодателя, упълномощено от него лице или лично от чужденеца, когато той притежава разрешение за продължително пребиваване. При наличие на положителни писмени становища от страна на Агенция по заетостта и Държавна агенция „Национална сигурност” дирекция „Миграция“ изпраща по електронен път на работодателя съобщение, в което се посочва, че за чужденеца са налице основания за упражняване на висококвалифицирана заетост. След като работодателят уведоми лицето за съобщението, то следва да подаде заявление за издаване на виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ, а при наличието на такава – да се яви лично със съответни документи в Дирекция „Миграция”. Директорът на Дирекцията или оправомощено от него длъжностно лице издава или отказва издаване на разрешението за продължително пребиваване и работа. Следва да се има предвид, че при наемане на работници от трети страни за целите на висококвалифицираната заетост работодателят е длъжен в 7-дневен срок от действителното започване на работата от страна на лицето да уведоми съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Наемане на работници от трети страни - 10
Наемане на работници от трети страни – процедурна последователност

Наемане на сезонни работници от трети страни

Условие за наемането на сезонни работници от трети страни е издаването на разрешение за пребиваване и работа тип „Разрешение за сезонен работник” по чл. 24к, ал. 1 ЗЧРБ от Министерство на вътрешните работи. Такова могат да получат чужденци, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел сезонна работа от 90 дни до 9 месеца в рамките на всеки период от 12 месеца, като при кандидатстване за разрешението лицето трябва да пребивава извън територията на Република България. Процедурата за издаване на “Разрешение за сезонен работник” при наемане на сезонни работници от трети страни е идентична с тази относно наемането на висококвалифицирани работници. Условията за достъп до пазара на труда са следните:

 • длъжността да е по Списък на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните, утвърден от Министъра и труда и социалната политика. В актуалния списък, утвърден със Заповед РД-01-47/17.01.2017 г. на министъра на труда и социалната политика, са включени два сектора: селско, горско и рибно стопанство; хотелиерство и ресторантьорство;
 • предлаганите условия на труд и заплащане да не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;
 • чужденецът да притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност, доказани с легализирани и преведени на български език документи;
 • работодателят да е осигурил на сезонния работник подходящо, отговарящо на всички изисквания за безопасност и здраве, жилище до изтичане на срока на договора, като за ползването на жилището сезонният работник сключва договор за наем;
 • работодателят да покрие за своя сметка транспортните разходи от мястото на произход на сезонния работник до работното му място в Република България и обратно, както и разходите за задължителните здравни застраховки и осигуряване на сезонния работник.
Наемане на работници от трети страни - 7
Наемане на работници от трети страни – сезонни работници

Други хипотези на наемане на работници от трети страни

Наемане на работници от трети страни с „Единно разрешение за пребиваване и работа” се осъществява, когато:

 • общият брой на гражданите на трети държави с разрешено продължително пребиваване, работещи за местния работодател, в предходните 12 месеца не надвишава 20 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение, а за малките и средни предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за малките и средните предприятия – 35 на сто, като чл. 15, ал. 2 ЗТМТМ предвижда изключения от това изискване;
 • предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;
 • чужденецът притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност, за което се представят официални документи, легализирани по съответния ред.

„Разрешение за продължително пребиваване на лице, преместено по вътрешнокорпоративен трансфер”,  от друга страна, се издава за целите на трудова дейност на територията на Република България само за конкретно приемащо предприятие или група предприятия. Разрешението се издава за срок от една година, като е налице възможност за подновяване, а когато срокът на трудовия договор е по-кратък от една година – за срока на продължителността на договора. Процедурата е приложима единствено за лица, преместени в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер в качеството си на ръководители, специалисти или служители стажанти, като легални дефиниции за тези категории работници се съдържат в § 1, т. 23, 27 и 28 от Допълнителните разпоредби на ЗТМТМ. Освен това лицата следва да са работили в същото предприятие или група предприятия определен период от време непосредствено преди датата на подаване на заявлението – не по-малко от 12 месеца за ръководителите и специалистите и не по-малко от 6 месеца – за служителите стажанти.

Заявленията за издаване на „Единно разрешение за пребиваване и работа” и „Разрешение за продължително пребиваване на лице, преместено по вътрешнокорпоративен трансфер”, също се подават по единната процедура за кандидатстване, която е регламентирана със законовите изменения в ЗЧРБ и ЗТМТМ в сила от 01.06.2021 г  и която води до издаване на комбиниран административен акт, включващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа.

Наемане на работници от трети страни - 1
Наемане на работници от трети страни – други хипотези

 

Наемане на работници от трети страни във връзка с висококвалифицирана заетост и издаване на “Синя карта на ЕС”

Процедурна последователност при наемане на висококвалифицирани работници от трети страни

Наемане на сезонни работници от трети страни

Други хипотези на наемане на работници от трети страни

Verified by MonsterInsights