Последици от Брекзит: Нови промени при търговията със стоки след приключване на преходния период

Темата за последиците от Брекзит е отново актуална, след като преходният период за оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Европейския съюз („ЕС“ или „Съюза“) изтече на 31 декември 2020 г. Напомняме, че бившата държава-членка напусна Съюза, считано от 31 януари 2020 г., но прилагането на европейските разпоредби продължи в рамките на преходния период. Нещо повече, от 1 януари 2021 г. Обединеното кралство се третира като трета страна и следователно губи възможността да се възползва от преимуществата от членството в ЕС, както и задълженията, които трябва да изпълнява като държава-членка. Също така Обединеното кралство вече не е обвързано с политики и международни споразумения, по които Съюза е страна, включително и тези от търговски характер. В резултат от настъпилите промени, двете юрисдикции ще бъдат изправени пред нови бариери по отношение на търговията със стоки и услуги, които въпреки споразумението помежду им, няма как да бъдат избегнати. В тази връзка, промените ще засегнат дружествата, които извършват търговска дейност на територията на Обединеното кралство и по-специално, тези които купуват или продават стоки и услуги, придвижват стоки или използват стоки и суровини от държавата, за да се възползват от търговията с партньори на Съюза.

Обединеното кралство и ЕС са силно свързани в сферата на търговията, за това и споразумението помежду им се стреми да съхрани благоприятните им търговски отношения. За постигането на тази цел се предвижда изграждане на амбициозна зона за свободна търговия. Така например в текста са уговорени нулеви мита и нулеви квоти, които са приложими за всички стоки, въпреки че Обединеното кралство притежава статут на трета държава. От друга страна, независимо от преференциите предвидени в споразумението, бившата държава-членка вече не е част от митническия съюз и единния пазар на ЕС, което налага допълнителни изисквания за търговците на стоки. Такова изискване е бизнесът да се придържа към правила за произход. По-специално, за да се възползвате от благоприятните условия за търговия между двете страни, то трябва да докажете произхода на обменяните стоки. Следователно, ако продуктите, с които търгувате, не отговарят на условията, то за тях митническите служби ще начисляват мито.

Напускането на митническия съюз на ЕС от Обединеното кралство води и до други промени отнасящи се до внос и износ, а именно от 1 януари 2021 г. стоките ще бъдат обект на митнически проверки и формалности. Това означава, че търговците ще трябва да прилагат митнически декларации, а в определени случаи ще се изисква информация относно сигурността и безопасността на продуктите. По отношение на определени стоки, включително отпадъци и някои опасни химикали, от предприятията ще се изисква специален лиценз, а допълнителни формалности ще са приложими при внос и износ на акцизни стоки т.е. алкохол, цигари и др. Преходният период вече официално приключи и следователно европейските дружества ще трябва да притежават регистрационен и идентификационен номер на икономически оператори (EORI номер), за да продължат да търгуват с Обединеното кралство. Ако сте търговец, който е придобил EORI номер от Обединеното кралство, то този номер няма да ви бъде признат на територията на ЕС. Ако пък обаче сте търговец от Обединеното кралство и искате да внасяте стоки в ЕС, то тогава ви е необходим EORI номер издаден от Съюза.

От друга страна, отделянето на Обединеното кралство от ЕС също така означава, че внесените стоки в ЕС трябва да са в съответствие с европейските стандарти. За целта, стоките ще бъдат обект на проверки и контрол, за да се установи дали са спазени регулаторните изисквания. Аналогично износът на стоки от ЕС към Обединеното кралство трябва да отговаря на вътрешните технически правила на държавата. В тази връзка, търговците трябва да са наясно, че сертификатите и разрешенията, които са получили от Обединеното кралство, вече няма да бъдат основание техния продукт да бъде предлаган на европейския пазар.

Оттеглянето на Обединеното кралство има последици и върху правилата за данък върху добавената стойност (ДДС). Така след като изтече преходния период, обменът на стоки ще подлежи на правилата за ДДС при внос и износ. С други думи, търговците ще трябва да заплатят ДДС в държавата-членка, в която пристигат стоките от Обединеното кралство. От друга страна, няма да се начислява ДДС от страна на ЕС на стоки, които се транспортират на територията на Обединеното кралство, но тогава те вече могат да бъдат обект на вътрешните правила за внос в държавата.

През изминалата година Европейският съюз се раздели с дългогодишна държава-членка и важен бизнес партньор в търговията със стоки. От 1 януари 2021 г. са в сила и новите правила, с които ще настъпят известни промени в стокообмена между двете юрисдикции, включително митнически формалности, допълнителни изисквания за стоки и нов ред за начисляване на ДДС. В тази връзка европейските служби предупреждават, че търговците ще бъдат изправени пред по-голяма административна тежест, а доставките ще отнемат повече време. Важно е да отбележим, че обменът на стоки със Северна Ирландия се регулира по друг ред и не попада под обхвата на статията.

Verified by MonsterInsights