Нови стъпки към дигитализация на държавната администрация

Електронни услуги

Преминаването към електронни услуги набира все по-голяма скорост в развитието си, а електронния достъп значително улеснява ежедневието ни. Така например, все повече държавни институции преминаха през дигитална трансформация, която позволява на потребителите да получат необходимите услуги, предлагани от администрацията по електронен път. По този начин, бизнесът и гражданите спестяват време и ресурс, а е-идентификацията става по-лесна и достъпна.

Кои са новостите при електронните услуги?

Все по-мащабното въвеждане на електронни услуги дава предимство на физически и юридически лица да подписват електронно документи, дори и през мобилния си телефон. Нещо повече, потребителите могат да се сдобият с квалифициран електронен подпис, който има аналогичен правен статус и то без това да налага физическото им присъствие. Предвид сегашната ситуация с COVID-19 и мерките, приети с цел ограничаване на неговото разпространение, все повече институции са отворени към идеята за е-идентификация и е-подписи, достъпни независимо от времето и мястото. В тази връзка, потребителите могат електронно да получат ПИК на НОИ, свидетелство за съдимост, съдебни решения, достъп до общински услуги, както и до тези на Агенцията по вписванията. Новост в тази сфера е квалифицираната препоръчана електронна поща, която спестява време и средства на потребителите. По-специално, услугата притежава същата правна стойност като обикновената препоръчана поща с обратна разписка, но изпращането на документи може да се осъществи по всяко време на денонощието, всеки ден от седмицата, независимо от местоположението на подателя.

Електронен ПИК на НОИ

Националният осигурителен институт (НОИ) също е сред администрациите, които преминават към електронния достъп до услуги. Така например, потребителите вече имат възможността електронно да се сдобият с персонален идентификационен код (ПИК). Тази алтернатива значително ще улесни потребителите, тъй като получаването на ПИК вече не изисква чакане на дълги опашки, а вместо това услугата може да бъде извършена от всяко местоположение. По този начин, гражданите получават своя код директно активиран и готов за моментално ползване. Повече информация можете да намерите тук.

Електронно свидетелство за съдимост

Потребителите могат да изпращат заявки за свидетелство за съдимост към Министерството на правосъдието по електронен път. Нещо повече, електронното свидетелство притежава еквивалентна правна сила като това на хартиен носител, а услугата може да бъде заявена по всяко време на денонощието и получена както на български, така и на английски. Повече информация можете да откриете тук.

Квалифицирана препоръчана електронна поща

Обръщаме внимание, че с нововъведената услуга на Евротръст, юридическите и физическите лица вече имат преимуществото да изпращат и получават всякакъв вид документи, в това число и съдебни решения, дори и през мобилното си устройство. Нещо повече, потребителите имат достъп до информация относно техните документи като например точното време на изпращане и получаване и дори комуникацията между страните. Тази услуга предлага много повече ползи не само заради бързината и удобството, но и защото предоставя по-голяма сигурност поради ниския риск от повреда, кражба или загуба.

Общински услуги

Все повече общини преминават през дигитализация, давайки преимущество на гражданите да се възползват от услугите по електронен път и да се идентифицират електронно. Също така, някои процедури за кандидатстване за безвъзмездна помощ позволяват идентификация с електронен подпис, включително с и такъв предоставен от Евротръст.

Електронни услуги на Агенцията по вписванията

Агенцията по вписванията също попада сред администрациите, които поеха по пътя на електронните услуги. По този начин, бизнесът може да се възползва от предимството да подписва заявления електронно и да подава финансови отчети, документи за регистрация, заличаване и др. Обръщаме внимание и на допълнителните промени от Агенцията по вписванията, която въведе още електронни услуги, включително заявки за заверен и незаверен препис от вписан акт, удостоверение за лице и имот, както и такива за определен период. Въпреки че потребителите могат да поискат издаване на заверен препис онлайн, неговото получаване се осъществява в службата по вписвания по местонахождение на имота. От друга страна, издаването на удостоверения за имот и лице, заедно с удостоверения за определен период, може да се извърши изцяло онлайн като гражданите сами избират дали да получат документа на електронен носител, или на хартиен. Повече информация можете да откриете на сайта на Агенцията по вписвания.

Как да се възползваме от електронните услуги?

Електронният подпис и идентификация заедно с квалифицираната препоръчана електронна поща са сред услугите, които значително улесняват административните процедури, пред които са изправени дружествата и гражданите. По-специално, тези услуги се предоставят чрез мобилното приложение на Евротръст, което позволява на потребителите да се идентифицират и подписват през мобилното си устройство. Можете да се запознаете с наличните е-услуги на сайта на Евротръст.

В заключение, настоящата ситуация с COVID-19 и противоепидемичните мерки, както и все по-голямото приложение на технологиите в ежедневието на потребителите налагат нови тенденции за дигитализация на все повече държавни услуги. Множеството преимущества, включително бързината и улеснената процедура на е-идентификацията и е-подписите, предразполагат все повече институции да продължат своя път към електронните услуги.

Verified by MonsterInsights