Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Управляващият орган на ОПИК обяви процедурата за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за обществено обсъждане. Крайният срок за подаване на предложения и възражения е 16 октомври като се очаква тя да бъде отворена за кандидатстване в края на месеца.

 

Ето някой от основните параметри:

Бюджет на процедурата: 78 млн. лв.

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Режим на държавна/минимална помощ:

 • Помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19″ от 19.03.2020 г.

ИЛИ

 • Помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2018 г. – Общият размер на помощта „de minimis“, предоставена на едно и също предприятие, не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лв.) за период от три бюджетни години.

Допустими кандидати:

 • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • МАЛКИ предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.;
 • да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
 • към 31 декември 2019 г. да не са в затруднено положение;
 • да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП и Годишен отчет за дейността за 2019 г. към НСИ;
 • да нямат задължения към общината и държавата повече от 1 на сто от сумата на годишния им общ оборот и повече от 50 000 лв.;
 • са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.;
 • не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС;
 • са регистрирали общо за три избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

Не са допустими за кандидатстване фирми:

 • Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;
 • Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;
 • Предприятия от сектор С:

10 Производство на хранителни продукти

10.1 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия

10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия

10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини

10.5 Производство на мляко и млечни продукти

10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

10.81 Производство на захар

10.83 Преработка на кафе и чай

10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители

10.91 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни

11.02 Производство на вина от грозде

11.03 Производство на други ферментирали напитки

11.06 Производство на малц

 • Предприятия от сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ и от раздел 92 „Организиране на хазартни игри“;
 • Предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия съгласно  чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) № 1301/2013.

Безвъзмездно финансиране

 • 100% от допустимите разходи по проекта
 • Максимален размер на БФП: 50 000 лв.

Срок на проекта: 3 месеца максимум

Допустими за финансиране са дейности: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Допустими за финансиране разходи:

 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).
Verified by MonsterInsights