Министерството на регионалното развитие и благоустройството създава единен регистър по устройство на територията

На заседание от 07.10.2020 г. Министерски съвет взе решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ. бр. 1 от 2 Януари 2001 г.), внесен от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Разглежданият законопроект предвижда създаването от Министерството на единен регистър по устройство на територията.

Регистърът ще съдържа информацията от всички регистри, досега водени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), областните администрации, общинските администрации и администрациите на районите в градовете с районно делене. Идеята е той да е публичен и с възможност за достъп през уебсайта на МРРБ. Сред предимствата на наличието на такъв регистър е обстоятелството, че ще съдържа всички разрешения за изработване и изменение на устройствени планове, актовете за тяхното одобряване, разрешения за строеж, за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и съответните заповеди за премахването им. Освен това ще бъдат публикувани и технически паспорти и актове за въвеждане в експлоатация на строежи, както и удостоверения на консултантите, извършващи оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. Със специална наредба ще бъдат утвърдени общи правила за организацията на административното обслужване и образци на документи за всички административни услуги, извършвани по реда на Закона за устройство на територията.

Какво е практическото значение, което би имало за гражданите и бизнеса въвеждането на единен регистър по устройство на територията?

На първо място, уеднаквяването на броя и вида на изискващите се документи и на съдържанието на заявленията за предоставяне на административни услуги следва да намали административната тежест върху посочените субекти. Освен това, законопроектът цели осигуряването на различни варианти за подаване на заявления за извършване на съответните услуги и получаване на изискваните от заявителя, молителя или жалбоподателя актове. Не на последно място, гражданите и бизнесът ще бъдат облекчени и с оглед това, че ще отпадне тяхното задължение да предоставят информация, налична в разработения регистър. Такива данни се предвижда да бъдат установявани служебно от компетентните по административното производство административни органи, организации, предоставящи обществени услуги, лица, осъществяващи публични функции, и органи на съдебната власт.

Verified by MonsterInsights