Основните принципи за възложителите на oбществените поръчки

Как Консултантска къща „Велинов и партньори“ съдейства на възложителите на обществени поръчки

Когато говорим за обществени поръчки, е необходимо фокусът да е поставен най-вече върху основните принципи на законодателството, а именно: равнопоставеност, недопускане на дискриминация, публичност и прозрачност. На тях се базира всичко останало.

Адв. Велинов, старши партньор в КК „Велинов и партньори“ споделя, че когато екипът му работи за възложители на обществени поръчки, специалистите покриват цялата гама от дейности и консултантски услуги, от които клиентът има нужда.

В началото се анализира нуждата от самата обществена поръчка. Преценява се каква е процедурата, която трябва да бъде направена, каква да е методологията за оценка на кандидатите, какви да бъдат критериите за допускане на кандидатите до съответната поръчка и т.н. Екипът от консултанти извършва анализ на приложимото законодателство, изготвя критериите за подбор и разглежда от всички страни конкретния вид процедура, която трябва да се осъществи. След това започва и самото й осъществяване.

Процесът по възлагане на поръчката е свързан с набиране на конкретни оферти. В тази част помагаме на възложителя с формулирането на изисквания към тези оферти.. Това означава – ако в процеса на работа някой от кандидатите зададе въпрос по документацията, ние да изготвим съответната аргументация, да напишем отговора на така зададения въпрос, за да можем да бъдем максимално близо до исканията на възложителя като критерии за подбор или като технически параметри на самата процедура“ – разяснява адв. Велинов.

Екипът помага с участие в комисиите за оценка и класиране за подбор на кандидатите. Обикновено представителите на кантората се канят в комисията като членове, а много често и като техни председатели с оглед на актовете, които се издават от самата комисия, въпросите, анализите,  които извършва комисията по време на работа. Комисията е тази, която отстранява и класира участниците, за което се изготвят и съответните мотиви.

 „Важно е да имаме добре написани мотиви за отстраняването на един участник или за това дали сме го класирали на първо, второ или трето място. В тези случаи възложителите са си свършили перфектно работата (с наша помощ, разбира се), а самите кандидати са изправени пред дилемата дали да обжалват нещо, което е кристално, прозрачно и ясно за абсолютно всички. С добре написани мотиви можем да откажем в определени случаи определени участници от това да обжалват процедурата, класирането или съответния акт на възложителя“ – продължава адв. Велинов.

В правилника за приложение на Закона за обществени поръчки е описано с какви актове приключва възлагането на всяка една от процедурите по обществени поръчки. Там са предвидени и документите, които се качват на профила на купувача. Това е част от  последните изменения на ЗОП. Всички възложители са длъжни да имат профил на купувача и той да е обществено достъпен. В него се съдържа цялата информация, която е свързана с обществената поръчка, която прави съответният възложител.

Екипът на консултантска къща „Велинов и партньори“ помага както в подготовката и издаването на съответните актове, с които започват процедурите или приключват решенията на възложителите, така и с помощ относно качването на съответните документи на профила на купувача на съответния възложител.

Вижте видео с адв. Асен Велинов >>>

Verified by MonsterInsights