Облекчен режим при подаване на годишните финансови отчети

Напомняме Ви, че наближава крайният срок за подаване на годишни финансови отчети (ГФО) за 2019 г., който беше удължен до 30 септември 2020 г., поради обявеното през март 2020 г. извънредно положение на територията на страната.

В тази връзка, обръщаме внимание на наложените нормативни промени, според които малки, средни и микро предприятия могат да подадат своите годишни финансови отчети (ГФО) и годишни доклади за дейността си с по-облекчени изисквания. Нещо повече, улеснената процедура предвижда да се намали административният обем като отпадне необходимостта от подаване на покани за свикване на общи събрания, протоколи от тяхното провеждане, доказателства за получаване на поканите и др. Вместо това, законният представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел трябва да представят декларация по образец, съобразно чл. 62а, ал.2, т.2 от Наредба №1 от 14 февруари 2007 г.. Нормативните промени са в сила от 14.03.2020 г., като не са приложими за големи предприятия и юридически лица от обществен интерес.

Повече информация относно изискванията на Агенцията по вписванията може да намерите на: https://portal.registryagency.bg/preview-news/68

Verified by MonsterInsights