Новите промени в Закон за мерките срещу изпирането на пари

След малко повече от година, след обн. в ДВ. бр. 27 от 27 март 2018 г. на Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), са налице няколко изменения на същия, като едно от последните беше извършено със създаването на § 71 (нов) в Закон за изменение и допълнение на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия от 7 Май 2019 г. Същият предвижда отпадане на задължението за деклариране на „действителен собственик“ от юридически лица и други правни образувания, при които същите са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. В текста на § 71 изрично се посочва, че когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението за деклариране на „действителен собственик“ възниква:

  1. ако „действителните собственици“ не са вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, респ. в регистър БУЛСТАТ, като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България,

    или

  1. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.

Това означава, че задължението за деклариране на „действителен собственик“ засяга само тези юридически лица и други правни образувания, при които, изследвайки структурата на собствеността чрез извършване на проверка в съответния регистър, не може да бъде направен извод кое е физическото/ите лице/а, които се считат за действителни собственици по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби от ЗМИП, или когато по партидите на юридическите лица и другите правни образувания са вписани като съдружници/акционери или еднолични собственици на капитала други юридически лица или други правни образувания, които са учредени извън територията на Република България.

Друго важно изменение е отпадането на задължението за изпращане на вътрешните правила от задължените по чл. 4 от ЗМИП лица до ДАНС за тяхното утвърждаване. Също така се предвижда лицата по чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на ЗМИП, да приведат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 от ЗМИП в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Освен тези промени, със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари от 23.04.2019 г., който към настоящия момент е окончателно одобрен от Народното събрание и се очаква обнародването му в „Държавен вестник“, са въведени редица изменения, свързани с прецизирането текста на закона и конкретизиране задълженията както на лицата по чл. 4 от ЗМИП, така и на контролните органи.

 

Verified by MonsterInsights