Форсмажор – един от правните механизми за защита на търговеца в условията на задаващата се световна криза

Форсмажор - 1

Военната обстановка в Украйна предизвика икономически трусове в световен мащаб, в това число и в България. В отговор на военната агресия на Русия срещу Украйна, Европейският съюз наложи пакет от икономически санкции срещу Русия. Специалисти твърдят, че войната и рестрикциите, които се налагат срещу руската държава ще доведат до тежки последствия в глобален мащаб. Световните пазари на суровини са поставени в реален риск от покачване на потребителската инфлация, процес, който така или иначе беше започнал преди настоящите събития. Вследствие на това се очаква да бъде предизвикана глобална рецесия.

В духа на настоящите събития, актуален е въпросът относно предложението за обявяване на форсмажор на национално ниво във връзка с войната в Украйна. Темата провокира разнопосочни мнения във връзка с това доколко военното положение в Украйна може да се счете за форсмажор у нас и дали поскъпването на цените, в резултат на войната би могло да се определи като непреодолима сила. В тази връзка, настоящата статия има за предмет да внесе яснота относно характеристиките на непреодолимата сила или т.нар. форсмажор и доколко институтът е приложим към поскъпването на цените и очакваната инфлация.

Законодателна уредба на форсмажора

В българското законодателство се съдържа изрична уредба на института на непреодолимата сила и последиците от нея (чл. 306 от Търговския закон). Съгласно легалната дефиниция непреодолимата сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключването на договора.

Определящото за форсмажорните обстоятелства е техният извънреден характер. Извънредният характер се изразява в това, че събитията са извън волята и контрола на страните. Характерното за форсмажора е, че представлява обстоятелство, което не може да бъде предвидено към момента на сключване на договора. Това се свързва с неговия извънреден характер. Непреодолимата сила е събитие, чието настъпване страните не са допускали и чийто последици не могат да бъдат преодолени от тях, независимо от полагането на дължимата грижа за изпълнение на задължението.

Форсмажор - 5
Форсмажор – законодателна уредба

Форсмажорът (непреодолимата сила) като правен механизъм за защита на длъжника

Форсмажорът е институт, на който страните могат да се позоват, независимо дали е уреден в конкретния договор или обявен с нарочен акт. Важно е да се уточни, че засегнатата страна няма да може да се позове на непреодолимата сила, в случай че е била неизправна по договора страна още преди проявлението ѝ.

В тази връзка и препратката към актуалните събития, възниква въпросът какъв би бил характерът на властническия акт, обявяващ войната в Украйна и повишаването на цените в резултат на това за форсмажор на национално ниво. Предвид характеристиките на непреодолимата сила, не споделяме мнението, че за прилагането ѝ като институт е необходимо издаването на предхождащ акт, било то и държавен. Правата на страните по договор, свързан с наличието на форсмажорни обстоятелства, произтичат от закона и при наличието на законовите предпоставки за това, могат да се позоват директно на законовата разпоредба, уреждащата правилата на непреодолимата сила.

Някои организации имат практиката да издават т.нар. сертификати за форсмажор, които се ползват с цел да улеснят доказването на непреодолимата сила. Съдържанието на подобен сертификат включва информация за страните по договора, време, място, срок на сключването му, изложение на обстоятелствата, представляващи непреодолима сила, както посочване на фактическите обстоятелства, без тяхната юридическа оценка. Нашето становище в тази връзка е, че констатациите, съдържащи се в такъв документ нямат обвързваща сила спрямо съда и не би следвало да имат значение при преценката за наличието или липсата на предпоставките на непреодолимата сила по чл. 306 от Търговски закон. Но е възможно съда да се съобрази с тях, ако информацията, която съдържат покрива съдържанието на форсмажора като институт, т.е. ако са налице условията за прилагане на правила на непреодолимата сила. Спорен е въпросът каква би била стойността на сертификата за форсмажор като доказателство пред българския съд, в случай че страните по договора изрично са уговорили възможността за констатирането на непреодолимата сила по този начин. В случая, считаме че същият ще бъде ценен от съда комплексно с останалите доказателства по делото.

В допълнение на основните характеристики на непреодолимата сила, следва да се има предвид, че законовата ѝ уредба представлява защитен механизъм за длъжниците, които са в невъзможност да изпълняват задълженията си по договора, в случай на настъпване на такива обективни обстоятелства, които са извън техния контрол.

В Търговския закон е изрично предвидено, че докато трае непреодолимата сила изпълнението на задълженията и свързаните с него насрещни задължения на другата страна се спира. В резултат на спирането страните не могат да искат изпълнение една от друга. По този начин законодателно е уредено, че в периода, докато трае форсмажора страните няма да бъдат в неизпълнение на задълженията си една към друга. Нещо повече, за периода на непреодолимата сила спират да текат и давностните срокове.

Форсмажор - 8
Форсмажор – правен механизъм за защита на длъжника

Изпращане на уведомление за настъпили форсмажорни обстоятелства

Временното освобождаване от изпълнението на задълженията по договора,  без да се носи отговорност за това, е обвързано със задължението за изпращане на писмено уведомление до другата страна в подходящ срок. Ако затруднената страната не уведоми другата за това, че са налице форсмажорни обстоятелства, същата ще носи отговорност за причинените от неуведомяването вреди на другата страна. По този начин възпрепятстваната да изпълни страна се стимулира да уведоми за непреодолимата сила насрещната страна. Същевременно, уведомлението дава възможност на другата страна да прецени доколко неизпълнението ще го засегне и съответно да предприеме мерки за ограничаване на евентуалните вреди. В част от съдебната практика се приема, че при липса на уведомление до другата страна, засегнатата от форсмажора страна въобще няма да може да се освободи от отговорност и да оправдае неизпълнението, причинено от непреодолимата сила. В случая уведомлението няма отношение към настъпването на последиците на непреодолимата сила, изразяващи се в спиране на изпълнението на насрещните задължения, а се свързва с носенето на отговорност от длъжника за причинените на кредитора вреди в следствие на неуведомяването.

Форсмажор - 11
Форсмажор – изпращане на уведомление

Индексацията на цените като форсмажорно обстоятелство

Войната в Украйна безспорно представлява форсмажорно обстоятелство, обхващащо териториите на двете воюващи държави. Интерес представлява въпросът, доколко военната обстановка и свързаните с нея икономически рестрикции спрямо Русия могат да бъдат обявени за форсмажор в контекста на индексация на цените на услугите и суровините или същото следва да бъде разглеждано на плоскостта на друг правен институт, какъвто е стопанската непоносимост.

Когато говорим за стопанска непоносимост, се има предвид особено драстично изменение на пазарните условия. Често форсмажорните обстоятелства и стопанската непоносимост са понятия, които се смесват, тъй като и при двете събития е налице свръхобременителност на задължението с непредвидим характер към датата на сключване на договора. Но докато при непреодолимата сила е налице автоматично действие при позоваването ѝ, то стопанската непоносимост няма непосредствено действие, произтичащо от закона, а е необходимо засегната страна да предяви иск по съдебен сред за изменение и/или прекратяване на договора.

В исторически план, въпросът за стопанската непоносимост възниква вследствие на тежко бедствие (здравна криза, военна криза и др.) и се свързва с настъпилите по време на него и след него инфлационни процеси. В резултат на инфлацията престациите стават нееквивалентни и запазването на договора в първоначалния му вид е социално и икономически неоправдано. В последващ материал ще обърнем по-специално внимание на този институт и неговата правна природа.

Форсмажор - 14
Форсмажор – индексация на цените

Настоящата тема засяга основните специфики на института на непреодолимата сила, но следва да се има предвид, че всеки отделен казус има своите особености и изисква персонален подход в хода на разрешаването му. За повече информация и конкретни запитвания бихте могли да се обърнете към нас.

Законодателна уредба на форсмажора
Форсмажорът (непреодолимата сила) като правен механизъм за защита на длъжника
Изпращане на уведомление за настъпили форсмажорни обстоятелствa
Индексацията на цените като форсмажорно обстоятелство

Verified by MonsterInsights