Нови ограничения при плащанията в брой

От 1 януари 2019 г. всяко плащане на стойност над 1000 лв. ще трябва да се извършва по банков път – чрез превод  или внасяне на сума по платежна сметка.  Това предвиждат промените в Закона за ограничаване на плащанията в брой, внесени за разглеждане в Народното събрание чрез Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Намаляването на нормативно регламентирания праг за ограничаване на плащанията в брой ще се извършва поетапно, като ще бъде:

5000 лв. – от 1 август 2017 г. до 31 декември 2017 г.;

3000 лв. – от 1 януари 2018 г. и

1000 лв. – от 1 януари 2019 г.

Ограниченията ще важат както при плащане по сделки, равни на или надвишаващи записаните по-горе стойности, така и когато самото плащане е под обозначения праг, но представлява част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава посочените суми. Разпоредбите на закона се прилагат и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава съответните максимално допустими стойности.

В мотивите към законопроекта е уточнено, че предлаганата промяна цели ограничаване на сивата икономика и е в съответствие с наложилата се практика в другите държави – членки на ЕС. Мярката се очаква да доведе до ограничаване на възможността да не се отразяват в счетоводството на предприятията парични потоци, свързани, от една страна с реализирани приходи от продажби на продукция, стоки и услуги, а от друга страна – с изплащане на възнаграждения, за които не са начислени, удържани и внесени данъци и задължителни осигурителни вноски.

 

автор: адв. Весела Велинова

член на екипа на КК „Велинов и партньори“ 

Verified by MonsterInsights