На 31 август стартира процедурата за кандидатстване по „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии на малките и средните предприятия“

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерството на икономиката на Република България обяви началото на кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.  Целта на кампанията е да се повиши капацитетът на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен бизнес, който да оперира ефективно на динамично развиващите се пазари. 

Предвидено е ваучерната схема  да допринесе за улесняване на достъпа на МСП до цифрово ноу-хау, както и за подпомагането им да реализират дейности в посока преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 чрез въвеждане на цифрови технологии. Заинтересованите български компании получават възможността да се възползват от услугите на доброволно участващи доставчици на ИКТ услуги, което ще способства за създаването на нови бизнес партньорства между секторите на ИКТ и производството.

Подаването на проектните предложения се осъществява чрез електронно генериран формуляр с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП) през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) в периода 10.00 часа на 31 август 2020 г. – 16.30 часа на 30 септември 2020 г. Финансирането по схемата се реализира посредством предоставянето на 2 типа ваучери с номинална стойност, а именно:

  1. Ваучери тип 1 – ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и мобилни приложения – 90 броя;
  2. Ваучери тип 2 – Група 1 – за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, Група 2 – за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, Група 3 – за ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационна сигурност – общо 360 броя.

Кандидатите следва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон, и да отговарят на изискванията за микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия. Бенефициери по ваучерната схема могат да бъдат единствено предприятия, които функционират в една от групите сектори на икономическа дейност, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги. Оценката за допустимост на получените проектни предложения ще бъде извършена по реда на постъпване на заявленията за участие съгласно принципа „първи по ред, първи по право“. Всяко МСП може да участва само с едно предложение и не може да получи повече от един ваучер.

Обръщаме внимание, че МСП разполагат с 9-месечен срок от датата на издаване на ваучера за изпълнение на проекта. Повече информация относно условията за кандидатстване и изпълнение, списък с одобрени кандидати за доставчици, както и пълен набор от необходими документи може да откриете на интернет страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – https://www.sme.government.bg/?page_id=51254.  

Verified by MonsterInsights