Как да избегнем фалита – ключови моменти в новото производство по стабилизация на търговец

От началото на месец юли 2017 г. е в сила приетото с ДВ бр. 105/2016 г. изменение на Търговския закон, с което се създаде изцяло нова процедура, а именно  Производството по стабилизация на търговец.

По своята същност т.нар. стабилизация представлява правна възможност за търговците да избегнат откриване на производство по несъстоятелност, като се постигне споразумение с кредиторите им относно начина на изпълнение на задълженията и им се даде възможност да продължат дейността си. Цели се чрез създаване на ефективна процедура да се договори преструктуриране на задълженията, да се създадат условия за оздравяване и стабилизиране на предприятието.

За да бъде открито производството по стабилизация, е необходимо търговецът да подаде писмена молба до окръжния съд по седалището си. Основание за иницииране  на производството е непосредствена опасност от неплатежоспособност. Такава ще бъде налице, ако с оглед на предстоящите падежи на паричните му задължения в следващите 6 месеца от подаване на молбата, за търговеца би било невъзможно да изпълнява изискуемите си парични задължения по търговски сделки, публични или частни държавни задължения или има вероятност да спре плащанията.

В молбата за откриване на производството търговецът представя пълен списък с кредиторите му, размера и падежа на задълженията, предоставените обезпечения или наложени обезпечителни мерки, данни за имущественото състояние на предприятието и т.н. Задължително приложение към молбата е изготвен от търговеца план за стабилизацията, съдържащ сроковете, условията и начините на плащане на кредиторите, както и степента на удовлетворяването им, предлаганите гаранции и обезпечения. Планът може да предвижда различни форми за преструктуриране на задълженията като отсрочване и разсрочване, частично опрощаване на задълженията, продажба на предприятието, на обособени части от него или на отделни имуществени права, превръщане на вземане в част от капитала и други. Впоследствие планът подлежи на обсъждане и гласуване от кредиторите на търговеца и утвърждаване от страна на съда.

Съдът разглежда молбата за откриване и ако констатира непосредствената опасност от неплатежоспособност, се произнася с определение, което подлежи на обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Обявяват се и списъкът на кредиторите, приложен към молбата за откриване на производството.  С определението се назначава „доверено лице” – помощен на съда орган, който упражнява надзор върху дейността на търговеца и съдейства на страните при реализиране на производството. Доверено лице може да бъде лице с юридическо образование, което отговаря на изискванията, поставени в чл. 655, ал. 2 ТЗ,  за синдик. При откриване на процедурата по стабилизация или в по-късен етап от развитието й, съдът може да назначи и още един орган – „проверител”, чиято задача е изготвянето на доклад за съответствието на посочените в плана за стабилизация предвиждания и начин на удовлетворяване на кредиторите с финансовото и имущественото състояние на търговеца. Когато се предвижда преобразуване на търговеца или превръщане на вземания в част от капитала, назначаването на проверител е задължително.

Законът посочва  някои категории търговци, за които стабилизацията е неприложима. Това са търговци – публични предприятия, които упражняват държавен монопол или са създадени с особен закон, а също и банките и застрахователите. Съгласно чл. 762 ал. 3 ТЗ стабилизационно производство не може да бъде открито и в случай, че за същия търговец е откривано такова през последните три години, а и при останалите хипотези, включени в същата разпоредба.

Последиците от откриване на производството са подробно уредени и засягат различни аспекти от дейността на търговеца, като изрично е предвидено спиране на изпълнителните действия срещу търговеца, както и спиране на давността за вземания срещу него, докато трае процедурата по стабилизация. На търговецът се забранява да извършва плащания на задължения, възникнали преди датата на молбата за откриване на производството и неплатени на падежа, с изключение на някои публични задължения като акцизи, данъци, осигурителни вноски и други.

В края на новоприетата Част Пета на Търговския закон се посочват хипотезите, в които съдът може да прекрати производството. Сред тях са: оттегляне от страна на търговеца на предложението за план за стабилизация преди да бъде гласувано от кредиторите; когато в 4-месечен срок от откриването на производството планът не бъде утвърден от съда; при нарушение на наложените от съда ограничения по отношение на извършваните от търговеца действия и др.

 

автор: Кристина Везенкова

Verified by MonsterInsights