Изтича крайният срок за подаване на ГФО!

Последни дни до изтичането на крайния срок за подаване на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността на търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел.

            Обръщаме внимание на всички юридически лица с нестопанска цел, които към настоящия момент не са пререгистрирани в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на текущата 2019 година следва да публикуват годишните си финансови отчети и докладите за дейността си за предходната 2018 година в икономическо издание или в интернет, като юридическото лице с нестопанска цел трябва да осигури свободен безплатен достъп до публикуваните му отчети и доклади и при поискване да посочи мястото, където са публикувани.

Пререгистрираните в периода от 1 юни 2018 г. до 31 май 2019 г. юридически лица с нестопанска цел, публикуват годишните си финансови отчети и докладите за дейността си за 2017 и 2018 г. в срок до 30 юни на 2019 г. отчетите.

Следва да се има предвид, че юридическите лица с нестопанска цел, които се пререгистрират през месец юни 2019 г., публикуват годишните си финансови отчети и доклади за дейността си за 2017, 2018, 2019 година в срок до 30 юни на 2020 г.

Напомняме, че годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел имат отношение и към предвидените в Закона за мерките срещу изпиране на пари задълженията във връзка с изготвянето на вътрешните оценки на риска. Юридическите лица с нестопанска цел с годишен оборот над 20 000 лв. изготвят оценка на риска чрез използване на критерии за оценка на риска, изготвени и публикувани от Държавна агенция „Национална сигурност“.

 

Verified by MonsterInsights