Прекратено конституционно дело № 11/2018, засягащо искове за попълване масата на несъстоятелността на КТБ /н./

С Определение № 2 от 09.05.2019 г. Конституционният съд (КС) прекрати конституционно дело  № 11/2018 г., образувано по искане на Търговската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност в частта: „Чл. 59, ал 5 и 6 се прилагат от 20 юни 2014 г.“.

Мотивът на конституционните съдии да прекратят делото е, че докато същото беше висящо и предстоеше произнасяне на КС, в Закона за банковата несъстоятелност бяха направени промени, които засягат именно атакуваната разпоредба. По същество промените бяха въведени със ЗИДЗБН, обн. в ДВ, бр. 33 от 19.04.2019 г., като разпоредбата на § 8 от ПЗР на ЗИДЗБН беше допълнена със следния текст: „като кредиторите се вписват служебно в списъка по чл. 64, ал. 1“. В тази връзка КС е посочил, че е бил „сезиран с разпоредба, която вече не съществува“ и че разглеждането на разпоредбата би означавало съдът да се самосезира, което е недопустимо.

С тези доводи искането на ОСТК на ВКС за установяване на противоконституционност на § 8 от ПЗР на ЗИДЗБН (обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 г.) беше отклонено.

Определението на КС за прекратяване на конституционното дело е обнародвано в Държавен вестник, бр. 39 от 14.05.2019г. Същото е окончателно и не подлежи на обжалване.

В чисто практически план, прекратяването на конституционно дело  № 11/2018г. има за ефект възобновяването на множеството дела за попълване масата на несъстоятелността на КТБ /н./, образувани на основание чл. 59, ал. 5 от ЗБН. Същите бяха спрени по инициатива на страните или по служебен почин на съда на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 от ГПК, а именно – поради допуснато разглеждане по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим по делото закон. 

Verified by MonsterInsights