Изпълнихте ли вече изискванията на Регламента и Закона за защита на личните данни?

Обръщаме внимание, че измененията в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) бяха обнародвани на 26 февруари 2019 г. в бр. 17 на Държавен вестник. Законът урежда тази част от обществените отношения, свързани със защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни, по отношение на която Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните или ОРЗД)е оставил свобода на държавите-членки да въведат национални разпоредби, които да уточняват реда за прилагане на правилата на ОРЗД, както и да предвидят специални разпоредби и ограничения по отношение на някои специфични области (напр. трудово законодателство, обработване на биометрични данни и др.).

Комисия за защита на личните данни е надзорният орган, отговорен за защита на основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и улесняването на свободното движение на лични данни в Европейския съюз в рамките на Република България и разполага с правомощия да налага имуществени санкции в размери до 4% от годишния оборот на съответната организация (или на цялата група от предприятия, когато е приложимо) или 20 милиона евро (която от двете стойности е по-висока) при установяване на нарушения на Регламента или на ЗЗЛД.

В случай че все още не сте предприели мерки по привеждане на осъществяваната от Вас дейност с изискванията на Регламента, не се колебайте да се свържете с нас за съдействие. Екипът на Консултантска къща „Велинов и партньори“ разполага с богат опит в сферата на защитата на лични данни и предлага комплексни услуги по осъществяване на инвентаризация на Вашите бизнес процеси, анализ и оценка на текущото състояние на Вашата организация и изготвянето на всички необходими документи, гарантиращи спазването на нормативните изисквания.

Verified by MonsterInsights