Промени в Закона за обществените поръчки, които влизат в сила от 01.03.2019 г.

В Държавен вестник, бр. 86 от 2018 г. беше обнародван ЗИД на ЗОП, въвеждащ сериозен пакет от промени в Закона за обществените поръчки. Част от промените влязоха в сила от деня на обнародването на ЗИД на ЗОП, за други влизането в сила беше отложено за ноември 2019, респ. януари 2021 г., а основният пакет промени беше предвиден да влезе в сила на 01.03.2019 г.

Именно влизащите в сила на 01.03.2019 г. промени са предмет на настоящия кратък обзор, като те са в следните направления и в следния смисъл:

– повишаване на стойностните прагове по чл. 20, ал. 1 (процедурите, откривани с обявяване в ОВ на ЕС) и ал. 2 (националните процедури) от ЗОП, на база на които се определя приложимият ред за възлагане на поръчките с оглед прогнозната им стойност. Запазват се досегашните прагове за събиране на оферти чрез обява и за директно възлагане;

– съкращаване в сроковете за събиране на оферти при публично състезание (минимален срок от 20 дни, независимо от обекта на поръчката), както и при събирането на оферти с обява (минимален срок 10 дни, независимо от обекта на поръчката);

– отпада изискването за доказване на умисъл при незаконосъобразно разделяне  на обществените поръчки. В разпоредбата на чл. 21, ал. 15 от ЗОП е предвидена забрана за „разделяне на обществена поръчка на части, с което се прилага ред за възлагане за по-ниски стойности“, т.е. считано от 01.03.2019 г. условие да се счете, че е извършено нарушение, е самият резултат – да е приложен ред за възлагане за по-ниска стойност, без да се изследва и без да е правно релевантно обстоятелството, дали този резултат е бил целен от възложителя;

– възложителят задължително следва да мотивира неразделянето на поръчката на обособени позиции при провеждане на процедури по ЗОП, вкл. и при възлагането на обществени поръчки чрез публично състезание – видно от отмяната на разпоредбата на чл. 178, ал. 5 в предходната й редакция;

– промени има и в уредбата на лицата, за които се отнасят основанията за лично състояние по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, като отпада създавалото редица затруднения в практиката предложение трето от по чл. 54, ал. 2, а именно –  обстоятелствата да се декларират от „лицата, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от управителните и надзорните органи“. В същото време е добавена нова ал. 3, предвиждаща, че когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице;

– относно личното състояние на участниците, касаещо липса на осъждания за престъпленията по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП е премахнат текстът „освен ако е реабилитиран“, с което  посочените текстове на ЗОП са приведени в съответствие с правилата за реабилитацията, доколкото отпадналият текст беше излишен, тъй като настъпилата реабилитация по същество заличава факта на осъждането;

– относно  задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или общината като единствена хипотеза  същите да бъдат основания за задължително отстраняване на участника остава – тези задължения да са доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, като от разпоредбата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП отпада предвиденото изключение –  „освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията“. Последната хипотеза е включена в обстоятелствата, на които участникът може да се позове и да докаже като предприети от него мерките за надеждност по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

– в разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП е добавено като предпоставка за отстраняване и обстоятелството на неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до развалянето му;

– обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП (а именно – участникът да е опитал да: а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка) отпада като такова подлежащо на вписване в т.нар „черен“ списък, воден от АОП на основание чл. 57 от ЗОП;

– промени са предвидени относно критериите за подбор в частта, касаеща икономическото и финансово състояние на участниците, като съгласно актуалната редакция на чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП възложителите могат да поставят условие за сключена застраховка „Професионална отговорност“, единствено когато такова изискване произтича от нормативен акт;

– промяна е предвидена и относно доказването на техническите и професионални способности на участника във връзка с декларирания от него персонал или ръководен състав за изпълнение на поръчката. Считано от 01.03.2019 г. възложителят може да изисква от участниците да представят, освен списък на персонала/ръководния състав, и – документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

– сериозна промяна е предвидена относно института на третите лица: създадена е нова дефиниция за трето лице (разпоредбата на §2, т. 55а от ДР на ЗОП), като такова се квалифицира всяко лице, различно от кандидата или участника. Считано от 01.03.3019 г. кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности, т.е. – за всички критерии за подбор, освен за изискванията за годност. Най-същественото допълнение е в ал. 2 на чл. 65, допускаща позоваване на капацитета на трети лица и относно доказването на опит. С посоченото допълнение законът беше приведен в съответствие с актуалната практика на ВАС в този смисъл;

– промени са налице и относно подизпълнителите, като в легалната дефиниция (§2, т. 34 от ДР на ЗОП) изрично е предвидено, че подизпълнителите са специална хипотеза на трети лица, а именно – трети лица, дали съгласие да изпълнят определен дял от предмета на обществената поръчка;

– нови моменти са налице при събирането на оферти с обява: относно личното състояние участниците вече следва да декларират всички обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, вкл. и т. 6; относно лицата, за които се отнасят основанията по чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 изрично в ЗОП е посочено, че са тези, които представляват участника. С оглед спорните моменти в практиката, дали се използва ЕЕДОП при събирането на оферти с обява, законодателят е предвидил изрично, че липсата на основания за отстраняване и съответствието с критериите за подбор, ако има такива, се посочват в декларация по образец на възложителя;

– съществени промени са предвидени и относно предварителния контрол, извършван от АОП;

– предвидени са и редица нови състави на административни нарушения, като: нарушения на чл. 11, ал. 5 и на чл. 150, ал. 4 от ЗОП (обявяване на смесена поръчка с цел прилагане на по-облекчен ред или изключване от приложното поле на закона); нарушения на чл. 16 от ЗОП (отпада условието за умисъл при прилагане на изключения по ЗОП без предвидените в закона основания); нарушения на чл. 21, ал. 14 и 15 от ЗОП (незаконосъобразно прилагане на по-облекчен ред за възлагане); нарушения на чл. 112, ал. 4 от ЗОП (сключване на договор със съдържание, различаващо се от допълнения с предложенията на избрания изпълнител проект на договор); нарушения на чл. 110, ал. 1 от ЗОП (при прекратяване на процедура, без да са налице основанията за това или при непрекратяване на процедура при наличие на основания за това) и др. Предвидена е глоба в двоен размер в хипотезите на повторност на нарушенията.


автор: адв. Кристина Терзийска,

член на екипа на Консултантка къща „Велинов и партньори“

Забележка: Настоящият обзор има за цел да акцентира върху основните промени в ЗОП, без да представлява изчерпателен списък или анализ на всички актуалните изменения и допълнения, влезли в сила от 01.03.2019 г.

Verified by MonsterInsights