Измененията в Закона за защита на личните данни са факт, считано от 26.02.2019 г.

Девет месеца след влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и след преодоляване на президентското вето, законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) е приет и обнародван с ДВ. бр.17 от 26 февруари 2019 г.

С измененията в закона се уреждат обществените отношения, свързани със защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни, доколкото същите не са уредени в Регламента. Освен това, измененията обхващат и кодифицирането на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета.

Verified by MonsterInsights