Няма време. Създадохте ли план за обучение на служителите си по ЗМИП?

До 15 февруари лицата, които са задължени да прилагат мерки срещу изпирането на пари, трябваше да изготвят и изпратят на дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност” своя годишен план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си. Целта е служителите да се запознаят с изискванията на ЗМИП, ППЗМИП и вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари.

Консултантска къща „Велинов и партньори” вече напомни на своите партньори и клиенти за този срок, както и им предостави своето професионално съдействие с оглед надлежното изпълнение на посоченото задължение.

Планът включва и текущо практическо обучение за разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти. Важно е служителите да разберат какви са необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

С еднократното изпращане на плана за обучение до ДАНС не се изчерпват задълженията на лицата в тази връзка. ЗМИП и ППЗМИП изискват обученията да бъдат проведени ефективно, като това бъде и надлежно документирано. Видно от публикуваните в официалния уеб-сайт на ДАНС примерни планове, преминалите обучението лица следва да бъдат подложени и на тест с оглед констатиране ефективността на обучението.

При извършване на евентуални проверки на място от страна на служители на ДАНС, задължените по ЗМИП лица е необходимо да представят както плановете си за обучение, така и отчетите си по тяхното изпълнение.

Verified by MonsterInsights