Електронен регистър Булстат от днес

От 1 май 2016 г. влязоха в сила разпоредбите на Закона за регистър Булстат, според които той вече представлява единна, електронна, централизирана, публично достъпна и безплатна база данни, съдържаща подлежащите на вписване обстоятелства за всички регистрирани субекти. За всяко лице се води електронна партида, в която се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, и други документи.
Във връзка с промените отпада изискването за издаване на идентификационни карти на регистрираните субекти, тъй като информацията за тях ще е достъпна на интернет страницата www.bulstat.bg.
С оглед необходимостта от намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса, е въведено задължение за съда, държавните и местни органи, лицата, на които е възложено упражняването на публична функция /напр. нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители/, и организациите, предоставящи обществени услуги, включително банките, да проверяват служебно вписаните обстоятелства за конкретното лице и да не изискват писмени справки или удостоверения. Забраната се прилага и за възложителите по ЗОП, а санкцията за длъжностните лица, които я престъпят, е от 100 лв. до 500 лв.

 

автор: адв. Весела Велинова 

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights