Достъп на украински граждани до пазара на труда в България

На фона на нарастващата бежанска вълна от украински граждани, избрали страната ни за убежище от войната в Украйна, все повече български работодатели изразяват желание да подпомогнат интеграцията на такива лица и семействата им чрез осигуряване на работни места и наемането им на работа.

Ето какво е важно да знаят работодателите:

 

I. Достъп до пазара на труда за украински граждани, които се намират на територията на България

Украински граждани имат право да работят у нас без разрешение за достъп до пазара на труда, ако им е предоставено по реда на Закона за убежището и бежанците право на временна или международна закрила и притежават съответната „регистрационна карта“. За да получи този статут, е необходимо лицето лично да подаде молба пред Държавна агенция за бежанците (ДАБ) при МС или всеки друг държавен орган, който ще я препрати към ДАБ.

Украинските граждани, които са подали молба за международна закрила и производството не е приключило до три месеца от подаването на молбата, имат право да работят без разрешение за работа до приключването на процедурата. Декларирането на заетостта се извършва от работодателя пред Дирекция „Бюро по труда” по месторабота.  

Гражданите на Украйна могат да получат достъп до българския пазар на труда и по облекчени процедури, ако:

  1. са от български произход (по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на Закона за чужденците в Република България) – в този случай те трябва да сключат трудов договор за минимален срок от 6 месеца и заетостта да бъде регистрирана от работодателя чрез подаване на декларация по образец в Агенция по заетостта;
  2. са наети за сезонна работа до 90 дни (без прекъсване в рамките на 12 месеца) в селското, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството. Заетостта и в този случай подлежи на регистрация в Агенция по заетостта чрез декларация, подадена от работодателя;

Във всички случаи, когато се сключва трудов договор с гражданин на трета страна (извън ЕС), за който се предвижда да полага труд на територията на България, работодателят има задължението да инициира получаване на съответното разрешение или да уведоми компетентните органи в съответствие с изискванията на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), в противен случай работодателят подлежи на санкции.

 

II. Наемане на украински граждани, които не са успели да напуснат границите на Украйна, чрез сключване на трудов договор за дистанционна работа от чужбина

Кодекса на труда позволява наемането на чужденец на трудов договор и в случаите когато мястото на работа е извън България – за работа която може да се извършва дистанционно. Има няколко съществени момента при подобно правоотношение, на които работодателите трябва да обърнат внимание:

  1. Реквизити на трудовия договор: Тъй като в подобно правоотношение има трансграничен елемент, в трудовия договор много ясно трябва да бъде индивидуализирано мястото на работа и да бъде определено приложимото право. Трудовият договор трябва да съдържа и всички останали реквизити и да отговаря и на всички изисквания, регламентирани в Кодекса на труда. Условията за извършване на дистанционна работа трябва ясно да се формулират както в трудовия договор, така и във Вътрешните правила на съответния Работодател.
  2. Уведомяване на НАП: При сключване на трудов договор с лице, което не е български гражданин (или чужденец с ЛНЧ), е необходимо работодателят да инициира издаването на служебен номер от Националната агенция за приходите, на база на което да се регистрира и трудовия договор. Освен това, работодателят трябва да подаде уведомление за сключения трудов договор до Националната агенция за приходите.

Настоящата статия засяга основните моменти при назначаването на украински граждани на трудов договор с български работодатели. Във всеки отделен казус има специфики, които трябва да се съобразят и приложат при решаването му.

Обръщаме внимание, че всеки случай е индивидуален и изисква персонален подход, какъвто ние предлагаме на нашите клиенти!

Verified by MonsterInsights