Безвъзмездна финансова помощ до 150 000 лв. за затворения бизнес

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

В опита си да ограничи разпространението на COVID-19, правителството прие редица временни противоепидемични мерки, които обаче имат неблагоприятен ефект върху бизнеса, тъй като голяма част от дружествата са принудени да преустановят изцяло или частично своята дейност. В тази връзка, стартира нова програма за безвъзмездна финансова помощ, която е насочена към микро, малки и средни предприятия, които са засегнати от въведените мерки със заповед на Министъра на здравеопазването, а именно Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г.,  Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. Нещо повече, тези предприятия ще имат възможността да кандидатстват с проект и след неговото одобрение, да се възползват от осигурен оборотен капитал по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, обявена от Министерството на икономиката и Национална агенция за приходите (НАП). Целта на програмата е да предостави навременна и директна финансова подкрепа на засегнатия бизнес във възможно най-кратки срокове, за да помогне на дружествата да се справят с негативните икономически последици, пред които са изправени след въвеждането на временните противоепидемични мерки, както и да осигури стабилност на работните места.

Програмата е подходяща за кандидати, които са микро, малки или средни предприятия, като под обхвата попадат както юридическите лица и едноличните търговци, които извършват търговска дейност, така и юридическите лица с нестопанска цел. Важно условие е предприятието, което иска да се възползва от безвъзмездната финансова помощ, да е регистрирано преди 01.10.2020 г. В тази връзка, друго задължително условие е кандидатите да са засегнати от временните противоепидемични мерки, тъй като тяхната дейност е преустановена изцяло или частично. Например, на това условие отговарят ресторантите, които поради въведените мерки са принудени да затворят свойте обекти и следователно могат да предлагат единствено услугата доставки по домовете или магазините в големите търговски обекти от тип МОЛ, които са принудени да затворят. От друга страна, програмата не предвижда подкрепа за кандидати, които развиват търговска дейност свързана с тютюн и тютюневи изделия, предприятия в затруднено положение към 31.12.2019 г., такива, които са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране, както и клонове на юридически лица, учредени в България, тъй като нямат самостоятелна правосубектност.

За да получи безвъзмездна помощ, предприятието трябва да представи един проект, който да съдържа всички негови обекти, които са преустановили дейност като резултат от временните мерки. Кандидатите по програмата могат да получат максимална подкрепа в размер на 150 000 лв.  Също така стойността на отпуснатата помощ ще се определя в зависимост от кода на основна/допълнителна икономическа дейност на предприятието, съгласно Класификацията на икономическите дейности- 2008 на НСИ.

Размерът на финансовата подкрепа ще се изчислява на база оборота без ДДС, който кандидата е спечелил през предходната година за същия период от време, през които действат временните мерки до тяхната отмяна и въз основа на икономическата им дейност, респективно. Ако през определения период предприятието не е развивало дейност, то изчисляването на финансовата помощ ще се извършва предвид данните за месец октомври 2020 г. По-специално помощ в размер от 10% от оборота се предвижда за търговци на дребно, извършващи своята дейност в големите търговски центрове (МОЛ), заедно с туроператорите и турагенциите, докато за всички останали стойността на финансовата подкрепа представлява 20% от оборота.

Повече информация относно безвъзмездната помощ по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ може да намерите на: https://nra.bg/page?id=799

Verified by MonsterInsights