Безработните лица с възможност да започнат собствен бизнес

С насърчителната си мярка, Агенцията по заетостта цели да окуражи безработните да започнат свое бизнес начинание. Лицата, които са загубили работата си, имат възможност да стартират стопанска дейност и да навлязат на пазара за производство на стоки и услуги, като поставят начало на собствен бизнес.

   Мярката е подходяща за лица, които са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) и са получили правото да им бъде изплатено обезщетение за безработица. Според Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), желаещите могат да получат пълния размер на полагащото им се обезщетение, като еднократна парична сума, с цел то да бъде използвано за начален капитал на стартиращия бизнес.

   Обръщаме внимание, че кандидатите могат да се възползват от допълнителна финансова подкрепа, която е предвидена в Националния план за действие по заетостта. Например, ако нямат необходимия опит за управление на бизнес или искат да натрупат допълнителни знания за предмета на стопанската дейност, може да кандидатстват за кредит за квалификация, съобразно чл. 48 от ЗНЗ. Също така, ако искат да се възползват от външни консултантски услуги, мярката предвижда отпускане на допълнителни средства, които да възстановят съпътстващите разходи (чл. 49б ЗНЗ).

   Освен това Агенцията по заетостта насърчава кандидатите по мярката, които имат нужда от персонал, да назначат друг безработен без право на обезщетение. Съответно лицата, които осигурят заетост, ще получат допълнителни парични средства за неговото трудово възнаграждение, които ще се равняват на минималната работна заплата определена от българското законодателство.

   Процедурата за кандидатстване се състои от три стъпки. Първо, желаещите трябва да подадат заявление заедно с изготвен бизнес план, който да представят в съответното бюро по труда. Второ, безработното лице и ДБТ трябва да сключат договор за изплащане на еднократна парична сума по насърчителната мярка в срок от един месец от представянето на заявлението и проекта. Трето, съобразно срока на договора по чл. 47, ал. 1 от ЗНЗ, кандидатите трябва да подадат заявление, като приложат и останалите необходими документи, за да се сключи анекс за отпускане на допълнителни средства за квалификация (чл. 48 ЗНЗ), консултантски услуги (чл. 49б ЗНЗ) и минимална помощ, ако наемат друго безработно лице без право на обезщетение (чл. 47, ал. 4 ЗНЗ).

 

 

Източници

Янина Драгиева, „ Безработните могат да стартират свой бизнес чрез мярка на Агенцията по заетостта”, < https://www.mlsp.government.bg/httpswwwmlspgovernmentbg-2>

Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта, „Насърчаване на предприемачеството”,<https://www.az.government.bg/pages/nasarchavane-na-predpriemachestvoto/>

Verified by MonsterInsights