Консултантска къща „Велинов и партньори“ с материал в „Бизнес доклад Капитал“, посветен на GDPR

Консултантска къща „Велинов и партньори“ беше поканена да се включи на страниците на специалното издание на в. „Капитал“ – „Бизнес доклад Капитал“, посветено на влизането в сила на новият Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

Кантората ни, като водеща в областта на защитата на личните данни, вече работи по внедряване на разпоредбите, залегнали в Регламента, който влиза в сила на 25 май 2018 г. До тази дата процесът по практическо прилагане на новите правила трябва да е приключил.

Профилираното издание на Капитал – Бизнес доклади, е изцяло насочено към разискване на конкретните дейности, които фирмите трябва да приложат, за да отговорят на изискванията на европейския Регламент. В материала ни, поместен в списанието, адв. Асен Велинов коментира защо е необходима юридическа консултация при прилагането на GDPR, какви права имат физическите лица, кои са средствата на защита и още полезни за бизнеса детайли.

„Бизнес доклад Капитал“ се разпространява само сред абонаментни клиенти на в. Капитал. Пълният текст на статията, публикувана в списанието, можете да прочете по-долу.

Екипът на КК „Велинов и партньори“

Привеждането на компанията в съответствие с GDPR е важно да се повери на юристи

За да се защитят интересите на компанията в най-голяма степен, процесът е важно да бъде възложен на лице, което притежава необходимите знания в сферата на личните данни и познава комплексно дейността на компанията

Консултантска къща „Велинов и партньори“ вече над 15 години е една от водещите кантори в България, специализирана в областта на гражданското и административното право и по-специално в търговското, вещното, облигационното право и обществените поръчки. Амбициозни юристи с доказана професионална квалификация и високи работни стандарти за качество – това е екипът на „Велинов и партньори“, чийто лидери са партньорите Светослав Герджиков и адв. Асен Велинов. В края на февруари адв. Асен Велинов бе основен лектор на конференцията „Готови ли сме за GDPR?“.

Юридическата консултация във връзка с прилагането на Регламента и привеждането в съответствие с неговите изисквания е от изключителна важност за всяка организация. Практическото прилагане на GDPR предполага задълбочено познаване на нормативната уредба за защита на лични данни, която включва нормативни актове на национално и европейско ниво. Предвид особеностите на материята и малкото специалисти в тази област считаме, че нашето участие в подготвителните процеси ще осигури най-високо ниво на съответствие и защита.

Както всеки нормативен акт, така и Регламент (ЕС) 2016/679 следва да се чете, анализира, тълкува и прилага от юристи. Това е един изключително технически регламент, насочен до голяма степен и към софтуерни решения, работата по него е свързана и с ИТ специалисти.

Участието в осъществяването на вътрешния анализ на дейностите в компанията, както и последващото прилагане на необходимите организационни мерки е важно да бъдат възложени на лице, което притежава не само необходимите знания в сферата на личните данни, познава комплексно дейността на компанията, но и задължително разполага с юридическо образование. Това включва създаването/актуализирането на голям набор от документи като регистри, правила, декларации, примерни договорни клаузи, коригиране на вътрешнофирмени документи, обучаване на служители на компанията и др. Всички тези дейности ние извършваме съвместно с ИТ специалисти, които са обучени в спецификите на защитата на личните данни в електронна среда.

Професионалното отношение и квалификация, свързани с предоставяните от нас услуги и обучения по GDPR, както и натрупаният дългогодишен юридически опит, с които разполага екипът на Консултантска къща „Велинов и партньори“, свидетелстват за качеството на предоставяните услуги и гарантират вашето спокойствие и сигурност, че защитата на лични данни в компанията ви е в правилните ръце.“

Адв. Асен Велинов

Физическите лица, чиито лични данни се обработват имат следните права:

ПРАВА

•         Право на информация

•         Право на достъп

•         Право на коригиране

•         Право на ограничаване на обработването

•         Право на преносимост на данните

•         Право на възражение

•         Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, вкл. профилиране

•         Право на изтриване, т.нар. право „да бъдеш забравен“

СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

•         Право на подаване на жалба пред надзорен орган

•         Право на съдебна защита срещу АЛД/ОЛД

•         Право на съдебна защита срещу надзорен орган

•         Представителство от страна на организация или сдружение с нестопанска цел

•         Право на обезщетение

При така описаните права, всяко лице може да иска съответният АЛД/ОЛД да изпълни тези му права или да се защити при отказ. При нарушаване на правата му ФЛ може да поиска и съответното обезщетение.

Длъжностно лице по защита на личните данни в една компания е Задължителна фигура, когато:

  • администраторът на лични данни е публичен орган или структура;
  • в случаите на обработване на лични данни, които поради своето естество, обхват и/или цели изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на лични данни;
  • основните дейности на администратора или обработващия лични данни се състоят в мащабно обработване на специални категории данни или лични данни, свързани с присъди и нарушения;

Важно е да се знае, че всеки орган по защита на ЛД на чужда държава от ЕС, може да извърши проверка за спазването на Регламента от български АЛД/ОЛД, когато са били засегнати правата на гражданин на тази чужда Държава.

Verified by MonsterInsights