Продължително пребиваване в България чрез „Стартъп виза“

През тази година влезе в сила дългоочакваната Наредбата за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“ (Наредбата). Приемането на въпросната Наредба бе предвидено още през 2021 г. с измененията на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). С допълнението на чл. 24п от ЗЧРБ се предостави улеснена възможност на чужденци – граждани на трети страни (извън ЕС), да придобият статут на продължително пребиваващи в страната, при положение, че желаят да развиват високотехнологичен и/или иновативен проект в България и имат издадено от Министерството на иновациите и растежа съответното удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“.

Според мотивите на законодателя, основна цел на въвеждането на „Стартъп визата“ е насърчаване на чуждестранните инвестиции в България, чрез привличане в страната на високоспециализирани предприемачи от страни извън Европейския съюз в редица ключови иновативни индустрии сред които: изкуствен интелект, киберсигурност, хардуер, финтех и др., като се създава улеснена възможност за пребиваването им в страната.

Предприемачите, които желаят да получат „Стартъп виза“ трябва сертифицират проекта си в Държавната агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ). За да получат разрешение за продължително пребиваване в страната, освен сертификата от ДАНИИ, е необходимо кандидатите:

  1. да се снабдят с виза тип „Д“ (за дългосрочно пребиваване), даваща право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност;
  2. да притежават поне 50 % от дяловете / акциите в учредено българско дружество, чийто предмет на дейност е заявеният при издаване на удостоверението за високотехнологичен и/или иновативен проект („Стартъп визата“), като законът не въвежда изисквания относно размера на капитала;
  • Каква е процедурата по придобиване на Стартъп виза?

Процедурата по издаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект (Стартъп виза) започва с подаване на заявление по утвърден образец в Министерството на иновациите и растежа, заедно с предвидени от закона приложения.

Кандидатите могат да попълнят заявлението на английски език, което да изпратят до Министерството на иновациите и растежа по електронен път.

В заявлението се посочва основната информация на заявителя и дружеството. Допълнително трябва да се представи дейността/продукта или услугата, да се представят изчисления, анализи и прогнози за приблизителния размер на производство и за бъдещия растеж на приходите и разходите, анализ на пазара, клиентската и партньорска мрежа.

Към заявлението се прилагат документи за самоличност, бизнес план и презентация, документ за валиден патент, договор за инвестиция със специализиран международен фонд за дялово и рисково инвестиране за не по-малко от 100 000 лв., договор или писмо за намерение за инвестиция от фонд за дялово или рисково инвестиране в Република България, документ, удостоверяващ наличието на парични средства у заявителя и др.

За всяко постъпило заявление министърът на иновациите и растежа сформира Експертен съвет. В него могат да участват представители на МОН, академичната общност, Патентното ведомство, БАН, както и представители на браншови организации, представители на юридически лица с нестопанска цел, и практици. Съветът е консултативен орган и дава становище до министъра на иновациите и растежа по постъпилите заявления.

Заявлението и приложените документи се разглеждат от Експертния съвет в 30-дневен срок от подаването му. При установени непълноти/неточности се предоставя 14-дневен срок на заявителя за отстраняването им, след което започва да тече нов едномесечен срок за произнасяне. След изтичането на срока, Експертния съвет представя на министъра на иновациите и растежа доклад, който съдържа мотивирано предложение за издаване или отказ за издаване на удостоверението (Стартъп визата). Министърът на иновациите и растежа се произнася с решение за издаване на удостоверението или постановява отказ.  Срокът на валидност на Стартъп визата е 1 (една) година, считано от датата на издаването и. Издава се на името на заявителя, като същият може да посочи още до двама участници в екипа по разработване и изпълнение на проекта, стига в приложенията към заявлението да е обоснована необходимостта от участието им. В случай че министърът се произнесе с отказ, то тогава отказът подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс. 

  • Критерии за оценка на заявлението за придобиване на Стартъп виза

Докладът на Експертния съвет, който съдържа мотивирано предложение за издаване или отказ за издаване на удостоверението, се базира на оценка по шест критерия:

1. Обезпеченост със средства за издръжка на заявителя – макс. 3 т.

2. Финансови прогнози и наличен капитал – макс. 3 т.

3. Клиентска мрежа – макс. 1 т.

4. Инвестиции – макс. 1 т.

5. Валиден патент или регистрация на полезен модел – макс. 1 т.

6. Бизнес план и регистрация – макс. 5 т.

Минималният брой точки нужен за издаване на удостоверението е 8 т. от максималните 14 т.

  • Удължаване срок на издадена Стартъп виза

В срок до един месец преди изтичането на първоначалния срок на издадената Стартъп виза, заявителят представя по електронен път в Министерството на иновациите и растежа информация за извършените до момента действия относно участието му като съдружник или акционер в българско търговско дружество и притежаването на не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството, чийто предмет на дейност е заявеният при издаване на удостоверението.

След като горепосочената информация постъпи в Министерството на иновациите и растежа тя се разглежда от същия Експертен съвет. В едномесечен срок от постъпването ѝ Съветът представя на министъра на иновациите и растежа доклад, който съдържа становище/потвърждение относно изпълнението на изискванията за издаване на Стартъп визата. Министърът разглежда доклада и се произнася по него като може да удължи срока на издаденото удостоверение с 2 години или да постанови отказ. Отказът отново подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Verified by MonsterInsights