Промени в Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и нови правила при подаване на годишните финансови отчети на някои предприятия

С „Държавен вестник“, бр. 38 от 24.04.2020 г. бяха обнародвани промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, свързани с нови правила при подаването на годишните финансови отчети и доклади за дейността.

По-голяма част от промените не влизат в сила веднага, а действието им е отложено за 01.01.2022 г. Считано от тази дата отпада задължението за плащане на държавна такса в полза на Агенция по вписванията за обявяване на годишния финансов отчет и доклада за дейността. Другата важна промяна, влизаща в сила от началото на 2022 г., е свързана с въвеждането на еднократно подаване на финансовите отчети по електронен път до Централизирана административна информационна система за бизнеса, интегрирана със системите на НАП, НСИ и Агенция по вписванията.

Със заключителна разпоредба към Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в сила от 24.04.2020 г., се уреждат и правила относно текущата кампания по публикуване на ГФО за 2019 г. Те са пряко свързани с последните изменения на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, влезли в сила на 14.03.2020 г. С тях отпада задължението на микро-, малките и средните предприятия в страната да прилагат към заявлението за публикуване на годишния си финансов отчет и доклада за дейността допълнителни документи, доказващи изпълнение на съответните изисквания за приемане на счетоводните актове от компетентния за това орган – изисквания за свикване на Общо събрание по предвидения в закона ред и провеждането му при изискуемия за това кворум и мнозинство при вземане на решения и т.н. и т.н. Вместо тези документи, посочените категории предприятия следва да подадат само декларация по образец, удостоверяваща приемането на актовете от съответния комептентен орган. Декларацията се подава от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел, а образецът й е достъпен на електронната страница на Агенция по вписванията.

С цел уеднаквяване на режима по отношение на всички предприятия, независимо дали са подали заявления за публикуване на ГФО за 2019 г. преди влизане в сила на новите правила, се предвижда в § 5 от Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в сила от 24.04.2020 г., че „За производствата по обявяване на заявени пред търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността, които не са приключили до влизането в сила на този закон, обстоятелството, че актовете по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството са приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, се удостоверява само с декларацията по чл. 13, ал. 4.“ Следователно, по отношение на вече подадените заявления, длъжностните лица от Агенция по вписванията ще приемат подадената декларация за истинност като удостоверяваща приемането на счетоводните актове от съответния компетентен орган и няма да проверяват покани за свикване на общи събрания, протоколи и т.н., а заявителите няма да трябва да подават допълнителна декларация в тази връзка.

Следва да се обърне специално внимание, че посочените законодателни промени не освобождават предприятията от задължениeто им да проведат съответната процедура по  приемане на счетоводните актове от компетентния за това орган на дружеството или юридическото лице с нестопанска цел, а са насочени към облекчаване на административната работа на длъжностните лица към Агенция по вписванията, които разглеждат и обработват подадените заявления. За посочването на невярна информация в декларацията се носи наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

За предприятията по чл. 19, ал. 1, т.4 и §1, т. 22 от ЗСч. (големи и предприятия от обществен интерес) остава да се прилага досегашният ред на доказване на приемането от компетентния орган на заявените за обявяване годишни финансови отчети и доклади за дейността.

Накрая, във връзка с удължаване на сроковете за подаване на ГФО до 30 септември 2020 г., обръщаме внимание на всички юридическите лица с нестопанска цел, които осъществяват дейност в обществена полза, че срокът за публикуване на годишния доклад за дейността по чл. 40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ остава непроменен, а именно 30 юни 2020 г.

Verified by MonsterInsights