Стартира прием на заявления по проекта „Запази ме +“

Мярката Запази ме + 1

От 11.11.2021 г. стартира приемането на заявления по проекта „Запази ме +”, съобщава Агенцията по заетостта. Мярката въвежда подкрепа, освен за работниците и служителите, така и за самоосигуряващите се лица, на които ще се изплащат компенсации за това, че не могат да упражняват трудовата си дейност, поради извънредната епидемична обстановка в страната и предприетите КОВИД мерки. На практика, от мярката ще могат да се възползват работещи в засегнатите бизнеси, които с акт на държавен орган са временно затворени, което е довело до излизане на работниците и служителите в неплатен отпуск, съответно при самоосигуряващите е довело до прекъсване на дейността им.

Периодът, за който ще се изплащат компенсации по мярката „Запази ме +” е от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, респективно от датата на издаване на акта на държавния орган (при самоосигуряващите се лица), но не по-рано от 7 септември и не по-късно от 31 декември 2021 г. Максималният период, за който може да се получи този вид подкрепа за 2021 година е 90 дни.

Месечният размер на компенсацията за наетите по трудово правоотношение лица е 75% от осигурителния им доход за юли. По отношение на самоосигуряващите се лица, в своето постановление от 14.10.2021 г. Министерски съвет е посочил, че месечният размер на отпусканите средства е 75% от определения със Закона за бюджета на ДОО минимален осигурителен доход за тези категории лица за месеца, за който се изплаща компенсацията.

Условия за изплащане на компенсации на лица, чиято трудова дейност  е временно ограничена в периода на извънредна епидемична обстановка

В Постановление на Министерски съвет № 328 от 14.10.2021 г. се уреждат условията и реда за изплащане на компенсации на следните лица, чиято трудова дейност е временно ограничена в периода на извънредна епидемична обстановка, а именно:

  1. осигурени работници и служители, наети от работодатели – за времето, през което са били в неплатен отпуск.

За получаване на компенсацията, лицата предоставят на работодателя декларация, в която посочват банкова сметка.

Работодателят подава заявление-декларация за изплащане на компенсация от лицата, към което прилага списък по образец на лицата с посочени брой дни в неплатен отпуск от месеца, период и данни за личната платежна сметка на всяко лице, за което кандидатства за компенсация, както и подадените от работниците и служителите документи – еднократно или при промяна на обстоятелствата.

Документите се подават до 7-мо число на месеца, следващ месеца, за който се иска изплащането на компенсации, в дирекция „Бюро по труда“.

Работодателите следва да запазят заетостта на лицата за периода, в който са изплатени компенсации, с изключение на случаите, когато прекратяването на правоотношението е по инициатива на наетото лице или когато работодателят е прекратил трудовия договор без предизвестие.

  1. самоосигуряващи се лица – за времето, през което са прекъснали дейност поради въведените временни ограничения за осъществяване на дейността.

За получаване на компенсация лицата подават в дирекция „Бюро по труда“ заявление-декларация и списък по образец, в който посочват периода и дните, в които са прекъснали дейност и банковата си сметка.

Заявленията се подават до 7-мо число на месеца, следващ месеца, за който се иска изплащането на компенсации, в дирекция „Бюро по труда“.

Самоосигуряващите се лица следва да запазят дейността си за периода, в който са получавали компенсации.

Важно е да се отбележи, че ако семействата с деца до 14-годишна възраст получават месечна целева помощ в ситуация на извънредна епидемична обстановка (по реда на чл. 16 б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане), то те нямат право на компенсация по този ред.

Заявлението за включване в мярката „Запази ме +”, както и приложенията към него се подават само чрез електронна платформа от работодателите, чиито работници и служители желаят да получават компенсации, и от самоосигуряващите се лица.

 

Електронна платформа за подаване на заявление по мярката „Запази ме +“

Подробна информация за условията по проекта 

 

Verified by MonsterInsights