Преминаване към електронни обществени поръчки в ЕС

Акцент в новия модел на европейските директиви е процедурите по обществени поръчки да се извършват с електронни средства като самите обществени поръчки бъдат направени „електронни“. Предвижда се всяка държава членка да изпълни ангажиментите си по въвеждане на електронни търгове не по-късно до средата на 2018 г.

Електронното възлагане на обществени поръчки означава използването на електронната комуникация в публичния сектор при възлагане на доставки и услуги или провеждане на търгове за други дейности. Електронната процедура може значително да опрости работата на фирмите, особено малките и средни предприятия, чрез увеличаване на прозрачността и достъпа до тръжни процедура, включително и чрез намаляване на разходите за участие. Опитът в ЕС, а и извън него, показва, че използването на електронни обществени поръчки увеличава участието на малките и средни предприятия в публичните процедури.

Постепенното преминаване към изцяло електронно възлагане на поръчки е част от целите, заложени в Стратегията „Европа 2020“ и обща тенденция, която ЕК поощрява чрез различни инициативи и документи, включително на ниво законодателство на ЕС.

Verified by MonsterInsights