Погасителна давност при публичните задължения

Ако имате незаплатени публични задължения е много вероятно да получите съобщение от НАП да заплатите дължимите от Вас суми или съобщение, с което Ви уведомяват, че срещу Вас вече е образувано изпълнително дело от публичен изпълнител. Преди да предприемете плащане на описаните в съобщението суми е хубаво да проверите кога е възникнало задължението ви, за да прецените дали са налице основания за отпадане на част или на всички задължения към НАП по давност.

            Много важно е да знаете, че в случай че заплатите доброволно сумите и в последствие установите, че същите са погасени по давност, то няма да имате възможност да искате обратно платеното.

Какви задължения събира НАП?

НАП събира следните публични задължения, които не са погасени в срока за доброволно изпълнение (съгласно чл. 162 от ДОПК):

  • декларирани в НАП или установени с ревизионни актове или наказателни постановления от органи на НАП – например: републикански данъци на физически лица или юридически лица (данък върху доходите, данък печалба, данък върху добавената стойност и др.), задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции и др.;
  • установени от други органи на държавна или общинска власт в Република България (от т.нар. „външни“ за НАП публични взискатели) като общини, министерства, агенции, комисии и инспекции, съдилищата и прокуратурите и мн. др., които са предадени за събиране от НАП, – например: общински данъци и такси; държавни и съдебни такси; мита, акцизи,  глоби и имуществени санкции и др.;
  • установени от органи на държави – членки на Европейския съюз, по решения на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Съда на Европейските общности и Европейската централна банка, които са предявени за събиране от НАП.

Преценка за дължимост

Данъчното законодателство предвижда, че с изтичането на определен период от време, в който държавата е бездействала и не е предприела активни действия за събиране на задълженията си, то тя губи възможността да събира дължимите си вземания по принудителен ред. Давностните срокове са определени в чл. 171 от Данъчно-осигурителния кодекс /ДОПК/.

Законодателят е определил, че публичните задължения се погасяват с изтичането на 5-годишен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение.

Ако в този период държавата е предприела действия по принудително изпълнение за събиране на задължението си, то давността се прекъсва. От всяко прекъсване на давността започва да тече нова давност.

В чл. 171, ал. 2 от ДОПК, обаче, законодателят е предвидил, че с изтичането на 10-годишен давностен срок се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността. От това правило изключението е предвидено само за случаите,  когато задължението е отсрочено или разсрочено, или изпълнението е спряно по искане на длъжника.

Погасителната давност за задълженията към  НАП  започва да тече, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение.

 Така например, ако дължите суми за незаплатени данъци, които е следвало да платите на 20.02.2008 г., погасителната давност за това задължение започва да тече от 01.01.2009 г. Съответно, ако държавата не е успяла да събере задълженията си, въпреки предприетите от нея действия, в срок до 01.01.2019 г. същите ще бъдат погасени по давност.

НАП не следи за изтичането на сроковете, а и няма интерес да го прави, тъй като, въпреки изтеклата погасителна давност задължението може да бъде заплатено доброволно и сумите не подлежат на връщане.

За да се възползвате от настъпилия погасителен ефект, обаче, е необходимо да се позовете на изтеклия давностен срок. Това може да направите като посетите на място териториално поделение на НАП и подадете възражение по образец.

От своя страна, изтичането на абсолютната погасителна  давност от 10 години е основание за служебно отписване на задълженията Ви към НАП, съгласно изрична законова разпоредба на чл. 173 от ДОПК.

Verified by MonsterInsights