Още една крачка към електронното правосъдие

Около година, след като Законът за съдебната власт (ЗСВ, ДВ, бр. 62 от 2016 г. в сила от 09.08.2016 г.) предвиди възможността за извършване на „Удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма“, свързана с въвеждането и функционирането на Единния портал за електронно правосъдие („Порталът“), Пленумът на Висшия съдебен съвет изпълни задълженията си по чл. 360е от ЗСВ, като прие очакваната НАРЕДБА № 6 от 3 август 2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма (Приета с решение на пленума на ВСС по т. 6 от протокол № 25 от 3.08.2017 г.).

Подзаконовият нормативен акт е насочен към детайлизиране и унифициране на техническите изисквания и начините на извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, което е значителна крачка в поетапното привеждане в действие и целесъобразно функциониране на Единния портал за електронно правосъдие. Основният принцип е функциите на Портала да се осъществяват в достъпен и удобен за ползване диалогов режим, включително от лица с увреждания.

Новата уредба обхваща и определя изискванията към интернет страниците на органите на съдебната власт, както и техническите изисквания към потребителските, машинните и други интерфейси на информационните системи, използвани от органите на съдебната власт. Унифицирани са форматите, на които трябва да отговарят електронните документи и доказателства и начините за подаването им от гражданите и организациите. Предвидената е възможност за плащане на държавните такси и разноски по електронен път, включително чрез банкови карти, а техният размер ще може лесно да бъде изчисляван, чрез специално приложение-калкулатор, достъпно чрез Портала за електронно правосъдие.

Логично се появява въпросът какво ще се случва с изявленията, актовете и всички други документи, подавани до органите на съдебната власт на хартиен носител.  Считано от 10.08.2019 г., или по-рано, при технологична и техническа готовност на съответния орган и Решение на пленума на ВСС, тези документи също ще фигурират по електронните дела. Същите ще се въвеждат в информационните системи на органите на съдебната власт чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващи възпроизвеждането им.

Наредбата предвижда информационните системи, използвани от органите на съдебната власт да се приведат в състояние да комуникират помежду си и с Единния портал за електронно правосъдие в срок до 11 август 2020 г.

 

автор: Мариана Кирева, юрист

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights