Обществени консултации до 08.03.2020 г. относно правилата за работа на електронната платформа за обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)

На електронната страница за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

С проекта на постановление се цели привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 01.01.2020 г., като в основаната си част промените са насочени към създаване на нормативни предпоставки за използването и функционирането на  централизираната национална платформа за възлагане на обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). Измененията в тази връзка касаят:

  • общите въпроси относно работата с платформата,
  • правилата за изпращане и публикуване в Регистъра на обществените поръчки (РОП) и на профила на купувача на определени документи,
  • подготовката на процедурите,
  • подаването на заявления за участие и оферти,
  • действията на комисията на възложителя по разглеждане на заявленията и офертите,
  • правилата за провеждане на конкурса за проект и
  • някои специфични правила за секторните възложители, когато използват квалификационна система, създадена от друго лице.

Интерес представлява предложението за регламентиране на случаите на непланирано прекъсване работата на платформата за повече от 30 минути.

Изрично е предвидено криптиране на подадените оферти и съхраняването им в платформата в този вид до отварянето им съгласно определените от възложителя срокове за това. Няма да се криптират заявленията за участие в квалификационната система и в динамичната система за покупки, както и в процедурите, при които е приложим т.нар. „обърнат ред“.

Възможността за подаване на оферти по отделни номенклатурни единици е предвидена единствено за електронната платформа, поддържана от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.

Регламентиран е редът за подаване на мостри или макети, доколкото същите не се депозират чрез електронни средства.

Изрично е посочено, че публични заседания на комисията, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, ще бъдат провеждани единствено когато заявленията за участие или офертите не са получени чрез електронни средства. Когато заявленията за участие или офертите са получени чрез платформата, след декриптирането им от председателя на комисията, в електронната преписка на поръчката се публикуват наименованията, съответно имената на кандидатите или участниците, както и информация за датата и часа на подаването им. В този случай (който ще бъде обичайният при възлагането на обществени поръчки) няма да бъде провеждано публично заседание.

Относно осигуряването на публичност при оповестяване на ценовите предложения е предвидено, че същите се публикуват в електронната преписка на поръчката след декриптирането им от председателя на комисията.

Периодът за провеждане на обществените консултации е от 07.02.2020 г. до 08.03.2020 г. Информация за същите е достъпна на адрес: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4944

С оглед прецизирането на нормативните разпоредби и ефективността при прилагането им ще бъде от съществено значение в консултациите да се включат активно експерти, възложители и участници със съответни предложения.

автор: адв. Кристина Терзийска,

член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights