ДОБРИ НОВИНИ: Успешно разрешихме казуса на 52 годишен български гражданин, който разбра, че не съществува

През 2021 г. с нас се свърза клиент, чийто проблем на пръв поглед звучеше като „Параграф 22“ или иначе казано – парадоксална ситуация с противоречиви условия, които на практика правят изхода невъзможен.

Главният герой на тази история е роден през 1970 г. в България, в семейството на баща – български гражданин и майка – гражданка на тогавашния СССР. При раждането си той получава ЕГН, издаден му е акт за раждане и е вписан в регистъра на Национална база данни „Население“ като български гражданин. През целия си съзнателен живот, нашият клиент е притежавал валидни  български документи за самоличност – в т.ч. лична карта, шофьорска книжка, международен паспорт. Като български гражданин той е упражнявал всички права и задължения на такъв, вкл. е прослужил и редовна наборна военна служба в редиците на българската армия.

И така до м.март 2018 г., когато по стечение на обстоятелствата клиентът ни изгубва акта си за раждане и подава молба до Столична Община за издаване на дубликат. В издадения му дубликат, обаче, той с недоумение установява, че в графа „Гражданство“ е вписано: „СССР“, въпреки че към този момент във всички национални регистри фигурира като български гражданин и притежава валидни български документи за самоличност.

Грешка на администрацията, която „изтрива“ няколко години от живота му в буквален и преносен смисъл.

Клиентът ни незабавно уведомява Общинската администрация за допуснатата грешка и очаква да му бъде издаден дубликат от Акта за раждане, в който гражданството му е коректно отразено – българско, а не на СССР. Назначава се проверка, която установява, че в оригиналното му Удостоверение за раждане се съдържа „бележка“, вписана през 1971 г. от длъжностно лице по гражданска регистрация, съгласно която родителите му са подали молба, с която са избрали за детето си гражданство на СССР, на основание чл.1 от Конвенцията между НРБ и СССР за предотвратяване възникването на двойно гражданство /в сила от 19.01.1967 г./. Именно с въпросната „бележка“ Столична Община, подкрепена в становището си и от Министерство на правосъдието, аргументира пред клиента ни извършената „корекция“ на гражданството му в издадения дубликат от Акта за раждане, без значение факта, че „бележката“ е забелязана около 50 години по-късно (през които нашият клиент е считан и е считал себе си за български гражданин), както и че екземпляр от твърдяната Молба от родителите му „не е открит“.

Клиентът ни е убеден, че се касае за грешка. Той познава волята на починалите си вече родители, възпитавали го в дух на патриотизъм и национална принадлежност към Българската държава и не допуска, че те биха избрали за него гражданство, различно от българското. И все пак, за да провери дали „грешката е вярна“, той отправя запитване до Консулския отдел към Посолството на Руската Федерация в РБ. Издадено му е официално удостоверение от Посолството, което потвърждава, че: „както той, така и родителите му, не са предприемали постъпки и не са подавали никакви молби за придобиване на гражданство на Руската Федерация“ (юридически правоприемник на бившия СССР след разпадането му през 1991 г.) и той никога не е придобивал гражданство на Руската Федерация, съгласно законодателството на Руската Федерация за гражданство и няма гражданство на Руската Федерация към настоящия момент“. Това удостоверение, обаче, също не променя становището на Столична Община и тя отказва да коригира грешката.

Вместо това, през м. януари 2021 г. с писмо от кмета на Столична Община – Район „Сердика“, клиентът ни е уведомен, че гражданството му в Национална база данни „Население“ ще бъде коригирано на: „СССР“ и следва да върне в съответното РУ на СДВР притежаваните от него документи за самоличност, които са обявени за невалидни.

Лицето буквално е „заличено“.

При справка в  Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), излиза, че български гражданин с такова име не съществува, а при справка по документ за самоличност – че същият е невалиден и подлежи на конфискуване.

От този момент клиентът ни практически е лице без гражданство и без документи и следват няколко мъчителни години, в които той понася всички произтичащи от това негативи. Лишен е от основни човешки, граждански и политически права като правото да осъществява легално трудова заетост, да има достъп до социално осигуряване, безплатна медицинска помощ и здравеопазване, лишен е правото да пътува свободно, да осъществява избирателни права и т.н. Той не може да напусне пределите на страната, тъй като е невъзможно да премине през граничен пункт. Не може да управлява и автомобила си, тъй като вече няма валидна шофьорска книжка. За сметка на това, пък, продължава да получава сметки за дължими данъци и той добросъвестно ги плаща.

 Първоначално клиентът ни решава да започне борбата с институциите сам. Впуска се в тежка и усложнена кореспонденция, вкл. с президента на Република България, която води единствено до прехвърляне на отговорности и никакъв резултат. Становището на всички е единодушно – лицето не е български гражданин и актът му за раждане не може да бъде поправен, а ако иска да придобие „отново“ българско гражданство, трябва да кандидатства за такова по съответния ред (като чужденец)“.  Но тук се ражда въпросът – как лице, което документално не съществува, не е гражданин на никоя държава (т.е. не е и чужденец) и не разполага с валидни документи за самоличност, би могло да кандидатства за придобиване на българско гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България. Легален отговор няма. И Институциите мълчат.

Нашата намеса беше потърсена от клиента ни в момент, в който той беше изчерпал всички възможни варианти да получи доброволно съдействие от страна на общинската и държавна администрация, вкл. Омбудсмана и Президента на РБ. Трябваше да бъдат взети бързи и адекватни професионални решения, тъй като за човек, поставен в подобна безизходица, всеки пропуснат ден е от значение. След като се уверихме, че липсва всякакво желание за диалог от страна на администрацията, решихме да се борим за правата на нашия клиент в съда. Битката нямаше да е лесна, предвид това, че трябваше да преодолеем целия тромав и бюрократичен, но за сметка на това единодушен държавен апарат, подкрепящ тезата на Столична Община, че нищо не може да се направи.

И така, след успешно проведено от адвокат Мариана Кирева – дългогодишен член на екипа ни, усложнено съдебно производство, протекло на две инстанции с много обрати и много неизвестни, държим в ръцете си влязло в сила съдебно решение на Софийски градски съд, по силата на което Столична Община е задължена да извърши нужната поправка на гражданството в акта за раждане на нашия клиент. След поправката, той отново ще бъде вписан в регистрите на населението като български гражданин, а личните му документи ще бъдат валидно преиздадени.

Удовлетворението от добре свършената работа и възстановяването на справедливостта са наша мисия и цел, която оправдава всички вложени усилия!

Verified by MonsterInsights