Бъдещето на AI в ЕС: Как новите правила ще оформят пазара

В светлината на многобройните технологични промени и предизвикателства, правните системи на европейските държави се стремят към балансиран подход и регулация в сферата на модерните технологии и изкуствения интелект.

Artificial Intelligence Act (Проектът на регламент за определяне на хармонизирани правила относно изкуствения интелект) бе приет с единодушие през февруари 2024 г. от Съвета на ЕС. Целта на нормативния акт е създаване на първата в света единна правна рамка за разработване, внедряване, използване и предлагане на услуги, предоставени от изкуствен интелект на пазара в съответствие с ценностите на Съюза, като не се допуска държавите членки да налагат собствени ограничения в тази сфера. Възприет е подход, основан на риска (ниво на неприемлив, висок и ограничен или минимален риск по отношение на определени практики).

Списъкът на забранените практики включва всички системи с изкуствен интелект, чието използване се счита за неприемливо поради противоречие с ценностите на Съюза, например при нарушаване на основните права. Практиките, които създават висок риск за здравето и безопасността или за основните права на физическите лица, са разрешени на европейския пазар при спазване на определени задължителни изисквания и предварително оценяване на съответствието. Регламентът позволява свободно използване на изкуствен интелект при наличие на  минимален риск. Предстои неговото гласуване от Европейския парламент.

Изкуственият интелект е надеждно средство за развитие в сферата на бизнеса и електронната търговия. По-голямата част от системите, понастоящем използвани както от структурите на ЕС, така и от физическите и юридическите лица, пребиваващи на неговата територия, попадат в категорията на практики с наличен минимален риск по дефиницията на регламента. Посредством различни машинни алгоритми за извличане на данни, невролингвистично програмиране и обработка на визуална информация, лицата които се занимават с търговия, успешно подпомагат дейността си, таргетирайки и поддържайки по-широк кръг от потенциални или настоящи клиенти. Проектът за регламент, който предстои да бъде одобрен от ЕП в рамките на месец март на настоящата година, предстои да задълбочи развитието на частните бизнеси и електронната търговия. Чрез хармонизация в законодателствата на държавите членки в сферата на изкуствения интелект, би се подпомогнала дейността на продажби в онлайн пространството, като се регулира вероятността от неблагоприятни за търговеца и потребителите дейности.

Verified by MonsterInsights