5 СТЪПКИ при покупко-продажба на недвижим имот

5 СТЪПКИ за осигуряване на по-добра защита за ПРОДАВАЧА при покупко-продажба на недвижим имот

  1. Винаги се консултирайте с адвокат преди да започнете предлагането на имота. Дали продавачът разполага с всички документи, необходими му за нотариална сделка, може да каже само специалист в областта. Веднъж подписал предварителния договор, продавачът има кратки срокове за сдобиване с евентуално липсващите му документи, а санкцията при забавено изпълнение е връщане на задатъка в двоен размер.
  2. Знайте, че обещанията, които поемате към Купувача винаги трябва да са реални и изпълними. Ангажиментите, които се запишат в предварителния договор, трябва да бъдат изпълнени в указаните срокове, а в противен случай – Купувачът има право да ги упражни по съдебен ред.
  3. Когато Купувачът поема ангажимент за плащане на цената чрез банков кредит, уверете се, че той е предприел стъпки поне по първоначално одобрение за кредитиране.
  4. Винаги предвиждайте клауза за неустойка при забавено плащане.
  5. Не забравяйте, че се дължи данък по ЗДДФЛ, ако между датата на покупка на жилищния имот и датата на неговата продажба не са изминали три години. (за справка чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ). Това може да повлияе при формирането на цената на имота.

Когато имате съмнения или нужда от допълнителна професионална помощ, по-добре се обърнете към адвокат.

***

5 СТЪПКИ за осигуряване на по-добра защита за КУПУВАЧА при покупко-продажба на недвижим имот

  1. Не се доверявайте сляпо на Удостоверението за тежести и винаги се снабдявайте с преписи от вписаните актове. Така предотвратявате възможността да бъдете подведени. (Лош опит с Агенция по вписванията: във всички регистри и удостоверения вписването е „заличаване на ипотека“, а реално вписаният документ е „искане за подновяване на ипотека“!)
  2. Изисквайте максимално много документи от Продавача преди подписване на предварителния договор и плащане на задатък. Консултирайте документите с адвокат преди да извършите каквито и да било плащания.
  3. Винаги настоявайте в предварителния договор да се опишат всички ангажименти, които Продавачът е поел при преговорите. Клаузите, които не са засегнати от нотариалния акт или не са предоговорени с него, продължават да са в сила до окончателното им изпълнение. (Пример при закупуване на недвижим имот: ако при продажба „на зелено“ строителят обещава басейн, затопляне на водата чрез слънчеви колектори, конкретно озеленяване и т.н., Купувачът може да му търси отговорност при неизпълнение дори след сключване на нотариален акт и пропуск всичко да се впише в него).
  4.  Знайте, че съществуват известни опасности при закупуването на ипотекиран имот, а именно, че е възможно да не го придобиете и да загубите парите си. Когато върху един имот са вписани повече от една ипотеки или възбрани, задължително се консултирайте с адвокат преди да плащате каквито и да било суми. (Пример от практиката ни: брокер беше убедил клиент, че не е проблем да плати 40 % задатък на етап подписване на предварителен договор, когато имотът е бил с 3 висящи ипотеки и една възбрана. След получаване на комисионната си брокерът не беше проявявал никаква активност по отношение на сключване на нотариален акт, а междувременно върху имота били вписани още 3-4 възбрани. Клиентът не се е посъветвал с адвокат и така и не придоби собствеността върху имота, съответно не получи връщане на платените пари.)
  5. Винаги предвиждайте клауза за неустойка при забавяне на поетите от Продавача ангажименти – срок за въвеждане в експлоатация на сграда или за предаване на владение.

Когато имате съмнения или нужда от допълнителна професионална помощ, по-добре се обърнете към адвокат.

Цялото гостуване на адв. Весела Велинова в студиото на Primo+ можете да гледате тук >>>

Verified by MonsterInsights