Златка Коцалова

Адвокат

Адвокат

Образование

Завършила специалност „Право“ и магистър по „Международно право“ в Paris 1 Pantheon-Sorbonne.
Магистърска степен по „Сравнително право“ от Paris 1 Pantheon-Sorbonne.
Изследователска дейност, осъществена в University of Oxford, с фокус “Specific performance of contracts“.

Професионален опит

Опитът ѝ включва изготвяне на юридически становища и документация във връзка с казуси в сферата на търговското, облигационното и трудовото право; проявява засилен интерес към областта на обществените поръчки – както от страна на възложителите, така и по отношение на потенциалните изпълнители; притежава опит в осъществяването на проучвания и съставянето на сравнителни анализи относно различни юридически и икономически проблеми, като например междуфирмената задлъжнялост и антиконкурентните практики в ЕС; изготвя двуезични юридически преводи от/на английски и френски език.

Член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“ от 2015 г.

Сфери на дейност

Член на екипа на „Велинов и партньори“, ангажиран с консултирането на клиенти по въпроси, касаещи защитата на лични данни на физически лицакакто и с изготвяне на правни становища и документи с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 /”GDPR”/, Право на ЕС, обществени поръчки, облигационно и търговско право.

Езици

Владее френски и английски език.