Започна задължителната пререгистрация за всички сдружения и фондации

От 01.01.2018 г. влязоха в сила измененията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, според които сдруженията и фондациите вече ще се вписват в Агенция по вписванията – Регистър на ЮЛНЦ, вместо в окръжния съд по седалището им, както беше досега. С измененията отпада задължителната регистрация в БУЛСТАТ, както и допълнителното вписване на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в специалния регистър към Министерство на правосъдието.

В регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията ще се вписват и задължителните годишен доклад за дейността и финансов отчет на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Срокът за подаване на документите е удължен с 1 месец и вече е до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят. Преди измененията отчетите се представяха пред Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Министерство на правосъдието, а срокът беше до 30 май.

Следващо нововъведение е, че ако две поредни години сдружение, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не подаде отчетите си в законоустановените срокове и ред, по неговата партида в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията ще се вписва служебно „с временно спрян статут в обществена полза“

Според преходните и заключителни разпоредби на ЗЮЛНЦ всички заварени към датата на влизане в сила на този закон юридически лица с нестопанска цел и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел запазват правоспособността си на юридически лица, съответно на клонове и статута си в частна или в обществена полза. Всички, обаче, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи, а заявленията и съпътстващите ги документи може да се подадат лично от представляващите юридическото лице или от адвокат с изрично писмено пълномощно.

Втората голяма група изменения в ЗЮЛНЦ е свързана със създаването на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет, който да участва в разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. Членове на съвета е предвидено да бъдат представители на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, а негов председател ще е заместник министър-председателят, отговорен за изпълнението на стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. ЗЮЛНЦ урежда в детайли дейността на Съвета, неговата организация и състав.

В срок до края на м. март 2018 г. Министерски съвет трябва да приеме правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество, а до края на м. юни тази година Съветът е задължен да приеме правила за допустимите дейности с обществена значимост за финансиране, условията, реда и механизмите за разходване на средствата, условията, реда и начина за набиране, оценка и подбор на проектни предложения, изискванията за изпълнението на одобрените проекти и реда за контрол върху изпълнението.

 

автор: адв. Весела Велинова

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights