Удължаване на срокове по време на извънредното положение

Удължаване на сроковете за изпълнение на административните задължения от страна на гражданите по време на извънредното положение

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната от 13.03.2020 г. и всички предприети мерки за минимизиране последиците от коронавируса, изключително се затрудни функционирането не само на бизнеса, но и на всички административни структури.

С цел облекчаване административната тежест за гражданите и подпомагане работата на администрацията, с новоприетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение се предвиди удължаването на някои срокове във връзка с изпълнението на задълженията за подаване на отчети, декларации, документи, а също така и внасянето на данъци, а именно:

            По Закон за счетоводството се предвиди:

До 30.06.2020 г. се удължава срока за подаването на декларация от предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период.

До 30.09.2020 г. се удължава срока за публикуването на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган.

През 2020 г., при съставяне на годишните финансови отчети за 2019 г., подписите на ръководителя на предприятието и на физическото лице, съставило финансовия отчет или на представляващия и/или управляващия счетоводното предприятие, когато финансовият отчет е съставен от счетоводно предприятие, могат да бъдат електронни подписи по смисъла на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Когато всички подписи върху годишния финансов отчет и одиторския доклад са електронни подписи, не се изисква полагането на професионалния печат на регистрирания одитор. В този случай върху годишния финансов отчет и одиторския доклад се вписва регистрационният номер на одитора от регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

По Закон за корпоративното подоходно облагане се предвиди:

До 30.06.2020 г. се удължават сроковете за:

 • Подаването на годишните данъчни декларации за данъчния резултат и дължимия корпоративен данък, съответно и годишния отчет за дейността;
 • Внасянето на корпоративния данък за съответната година след приспадане на внесените авансови вноски за съответната година;
 • Подаването на годишната данъчна декларация за данъка върху разходите;
 • Подаването на годишната данъчна декларация за данъка върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закон за хазарта и годишния отчет на данъчно задължените лица, дължащи данък върху хазартната дейност, както и внасянето на алтернативен данък от организатора на хазартна игра;
 • Подаването на годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността от бюджетните предприятия, подлежащи на облагане с данък върху приходите за съответната година, както и внасянето на данъка върху приходите;
 • Подаването на годишна данъчна декларация във връзка с данъка върху дейността от опериран на кораби, както и внасянето на дължимия данък.

През 2020 г. авансовите вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане се правят при условия и по ред, предвидени в закона, като следва да бъдат съобразени особеностите, предвидени в Закон за мерките и действията по време на извънредното положение:

 1. когато до влизането в сила на Закона за мерките и действията по време на извънредното е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното; при необходимост лицата могат да подадат коригираща декларация по реда на чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане;
 2. когато до 15 април 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното;
 3. когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират с образеца на годишната данъчна декларация до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

Правилата за авансовите вноски се прилагат съответно и за търговците, едноличните търговци и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, като срокът за подаване на декларацията за тях е до 30.04.2020 г.

По Закона за данъците върху доходите на физическите лица се предвиди:

До 30.06.2020 г. се удължава срока за:

 • внасяне на данъка върху разходите от търговците, едноличните търговци и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани;
 • подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа от търговците, едноличните търговци и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани.

Отстъпки:

С отстъпката от 5 % се ползват търговците, едноличните търговци и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, ако годишната данъчна декларация е подадена и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 май 2020 г.

През 2020 г. отстъпка 5 % се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.

Освен удължаването на срокове, Закона за мерките и действията по време на извънредното предвижда и спирането на някои срокове.

В тази връзка, за периода на извънредното положение, спират да текат сроковете, предвидени за осигурените лица и пенсионерите в Кодекса за социално осигуряване във връзка с:

 • обезщетенията,
 • осигуряване за трудова злополука и професионална болест,
 • задължително пенсионно осигуряване,
 • контролът по спазване на нормативните актове по държавно обществено осигуряване и
 • възникналите спорове по КСО.

По повод подаването на документите във връзка с обезщетенията, предвидени в КСО, е реорганизирана дейността на НОИ.

За периода на извънредното положение в НОИ ще се приемат само документи, подадени по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт.

Подаването на документи, свързани с отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица ще се извършва в дирекциите „Бюро по труда“ (ДБТ) на хартиен носител. Подадените на хартиен носител в ДБТ документи, заедно с приложенията към тях, ще бъдат изпращани в териториалните поделения на НОИ от съответното ДБТ в края на всеки работен ден, но не по-късно от 3 дни от приемането им.

В случай че осигурените лица и пенсионерите нямат възможност да подадат документите си по електронен път, Закона за мерките и действията по време на извънредното е предвидил 14-дневен гратисен срок след отмяната на извънредното положение за подаване на заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения, помощи и пенсии, в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. Същите ще се считат за подадени в срок.

Други мерки, които предприе държавата във връзка с извънредното положение е спирането на някои срокове по Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, касаещи публичните задължения и тяхното принудително събиране. До отмяна на извънредното положение:

 • няма да се прилага срока за абсолютна давност относно публичните задължения;
 • давността за публичните задължения спира да тече за времето на обявеното извънредно положение;
 • спира да тече 6-месечния срок от откриване на производството по несъстоятелност за реализиране на имуществото на длъжника от публичния изпълнител;
 • не се образува изпълнително производство по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен когато е необходимо да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда;
 • принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се спира. Извършените до спирането действия запазват силата си. След спирането публичният изпълнител не може да извършва нови изпълнителни действия, но може да извършва действия по обезпечаване на вземането, както и разпределение на суми, постъпили по изпълнителното дело. Изпълнителното производство се възобновява след изтичането на срока, за който е обявено извънредното положение. Преди изтичането на срока на извънредното положение изпълнителното производство се възобновява с разпореждане на публичния изпълнител по искане на длъжника, за изпълнение върху:

а) вземания и парични средства от банки;

б) вземания от трети лица;

в) вложени ценности в трезори, включително и върху съдържанието в сейфове;

След реализиране на изпълнението по букви „а“, „б“ и „в“ изпълнителното производство се спира.

 • срокът за въвод на купувача на имота във владение спира да тече.

автор: Кристина Станчева,

член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights