Разрешение за продължително пребиваване и работа тип “Синя карта на ЕС”

 

С оглед нуждата на българската икономика от висококвалифицирани кадри на пазара на труда, Народното събрание прие промени в Закона за чужденците в Република България и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, обнародвани в Държавен вестник, бр. 8 от 2023 г.. Част от промените засягат издаването на разрешение на продължително пребиваване и работа тип “ Синя карта на ЕС ” за целите на висококвалифицираната трудова заетост.

Промените в законодателството съответстват на приетите нормативни актове на ниво Европейски съюз и целят да намалят административната тежест във връзка с процедурата по издаване на разрешение за пребиваване на висококвалифицирани чужденци, които желаят да се развиват на българския пазар на труда. Тези промени се налагат също така с оглед нуждата на българските работодатели да разрастват и модернизират дейността си, като им осигуряват достъп до кадри, чийто недостиг на пазара влияе негативно на развитието на бизнеса им.

I. Кой може да се възползва от промените?

 Висококвалифицирани чуждестранни работници;

 •  Български работодатели, които прeдоставят услуги, за които се изисква висококвалифициран персонал, но не могат да открият такива кадри на българския пазар на труда.

II. Какви са изискванията към чужденците за придобиване на “Синя карта на ЕС”?

 •  Чужденецът притежава виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за всички видове продължително пребиваване в Република България, или
 •  Чужденецът отговаря на условията за упражняване на висококвалифицирана заетост съгласно българското законодателство и на които е предоставена международна закрила в Република България или държава – членка на Европейския съюз, по смисъла на Закона за убежището и бежанците.

III. Какъв е срокът на “Синя карта на ЕС”?

 •  “Синя карта на ЕС” се издава за срок до 5 години, но не по-малко от 24 месеца.

Работодателите, които възнамеряват да се възползват от възможността да наемат висококвалифицирани чуждестранни специалисти по този ред следва да имат предвид, че точната продължителност на разрешителното зависи от продължителността на сключения трудов договор със специалиста.

Синята карта може да бъде преиздадена при наличие на предпоставки за това.

Целия процес по издаването на “Синя карта на ЕС” се характеризира от сътрудничеството между работника и работодателя, които следва съвместно да задействат процедурата и да координират действията си.

IV. Какви други права имат притежателите на “Синя карта на ЕС”?

 •  Работниците, разполагащи с разрешение за продължително пребиваване тип “ Синя карта на ЕС” имат възможност да сменят работодателя си без да губят Синята си карта. В този случай, процедурата по смяна на работодател е значително улеснена.

Така законодателят е създал условия за конкурентност на пазара не само между работниците, но и между работодателите.

 •  Притежателят на “Синя карта на ЕС”, след като е осъществявал трудова дейност на територията на България в продължение на 12 месеца, може да извършва трудова дейност в друга държава-членка на ЕС.
 •  Притежателят на “Синя карта на ЕС” се ползва от здравно осигуряване.

V. Кой е компетентния орган да разгледа заявлението за “Синя карта”?

 •  Директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице издава или отказва издаването на разрешение за продължително пребиваване и работа тип “ Синя карта на ЕС”.

За целите на процедурата, Агенция по заетостта и Държавна агенция “Национална сигурност” дават становище в рамките на тяхната компетентност.

VI. Какви са основните изисквания към работодателя, за да бъде издадена “Синя карта”?

 • Работодателят следва да обоснове обстоятелствата, които налагат наемането на разботник-чужденец, както и причината да не наеме български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Заинтересованият работодател следва да обоснове нуждата си от чуждестранен висококвалифициран работник. Тази обосновка най-често се изготвя с оглед липсата работници на пазара на труда, които да имат нужната квалификация, за да извършват работата. Работодателят следва да е опитал да запълни позицията, но да не е успял да открие лице, които отговаря на изискванията за заемането и.

 •  Работникът, кандидатстващ за “Синя карта” следва да е висококвалифициран и да представи доказателства за това.

За да се счита, че работникът има качествата да упражнява висококвалифицирана заетост следва:

а) да има придобито висше образование, след обучение с продължителност, не по-малка от три академични години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава; или

б) професионален опит на ниво, сравнимо с придобито висше образование,   когато се отнася за длъжности в изброени в списъка, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика; или

в) поне пет години професионален опит на равнище, сравнимо с придобито висше образование във всички други случаи.  

VII. Колко време трае процедурата по издаване на “Синя карта”?

 •  Процедурата по издаване на разрешение за продължително пребиваване и работа тип “Синя карта на ЕС” не може да бъде по-дълга от три месеца.

Специалисти от Консултантска къща „Велинов и партньори“ могат да окажат съдействие, в случай, че желаете да инициирате процедура по наемане на чуждестранни работници.  Ще се радваме да споделим опита и експертизата си, за да помогнем в начинанието Ви.

Автор: Иван Фрегуля

Verified by MonsterInsights