Министерството на правосъдието предлага промени в ГПК и НПК, регламентиращи извършването на процесуални действия в електронна форма

Министерството на правосъдието (МП) предлага намаляване с 15% на държавната такса по граждански дела в случаи на подаване на искове за защита на лични или имуществени права в електронна форма чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). Предложението е част от пакета от законодателни промени в областта на реформата на съдебната система, която неминуемо е свързана с въвеждането на електронното правосъдие. Според МП целите на изготвения проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) са в съответствие със Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014 – 2020 г. и със Специфична цел 5: Електронно правосъдие на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Разпоредбите предвиждат електронното подаване и получаване на документи по граждански и наказателни дела да се извършва чрез ЕПЕП с изключение на случаите, в които поради тяхното естество или по силата на закон това следва да се извърши по друг начин. Достъпът до електронния портал ще се осъществява чрез личен потребителски профил, създаден при първоначална регистрация. Съдилищата се задължават да информират гражданите по разбираем начин относно извършването на процесуални действия в електронна форма и да осигурят възможността за заплащане от страните на съответните такси  по електронен път.

Законопроектът съдържа и правила относно електронното връчване на призовки и съобщения. То следва да се осъществява на избран от страната електронен адрес за връчване чрез единния портал за електронно правосъдие или  чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща. При липсата на регистрация в ЕПЕП и в случаите, в които страната не е избрала квалифицираната услуга, връчването следва да се извърши на посочен от лицето адрес на електронна поща, на неговия настоящ или постоянен адрес. На адвокатите връчването ще се реализира само чрез ЕПЕП.

Извършването на процесуални действия в електронна форма е уредено в нова глава единадесета „а” на ГПК, озаглавена „Процесуални действия и актове в електронна форма“. Предвидено е съдилищата да осъществяват всички предвидени в закона процесуални действия в електронна форма, включително да издават актове, освен в случаите, в които това е по естеството си невъзможно или по силата на закон е предвидено друго. Гражданите ще подават електронни заявления чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), когато е необходима писмена форма за извършване на електронни изявления до съда и законът предвижда изискване за подпис.

Проектът си поставя за цел гарантирането на еднаква степен на ефективност при осъществяване на компетенциите на органите на съдебната власт и на техните администрации и осигуряването най-малко на същото ниво на сигурност за реализацията на процесуалните права на гражданите, каквото е налице при съществуващите правила за обмен на документи на хартиен носител. МП се стреми към необходимото оптимизиране и ускоряване на съдебния процес и постигането на максимална степен на прозрачност при упражняване на функциите на съдебната система.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, публикуван за обществено обсъждане на сайта на МП и в Портала за обществени консултации, е достъпен на следния интернет адрес: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5585

 

Verified by MonsterInsights