Изтичащ срок за всички фирми, които не са осъществявали дейност през 2017 г.

Съгласно актуалната редакция на чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството, предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., са длъжни да подадат декларация в този смисъл в Търговския регистър в срок до 31 март 2018 г.

Съгласно указанията, публикувани на интернет страницата на Агенцията по вписванията, заявител по смисъла на чл. 15, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ на посочената декларация следва да бъде само представляващият фирмата или адвокат. Заявленията може да се подадат на хартиен носител или по електронен път, а такса за разглеждането им не се дължи. Ръководството на агенцията е изявило готовност за удължаване на работното време на службата по регистрация – гр. София, ако потокът от клиенти, подаващи на хартиен носител своите заявления, се увеличи.

Въпреки това, поради изтичащия съвсем скоро краен срок, както и за да спестим време и усилия на клиентите ни, ние, от Консултантска къща Велинов и партньори, можем да изготвим и подадем необходимите документи. Времето, което всичко би отнело на управителя е между 5 и 10 минути, а повече информация може да предоставим на e-mail: office@advokatite.bg.

 

автор: адв. Весела Велинова

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights