Кристиян Иванов

Адвокат

Адвокат

Образование

Завършил специалност „Право” в Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2014 г.
Магистър по „Финансов мениджмънт“ в Университет за национално и световно стопанство, випуск 2017 г.

Професионален опит

Професионалният му опит включва изготвяне и предоставяне на правни становища, консултации и документи в областта на трудовото, облигационното и търговското право. Осъществява процесуално представителство по административно-наказателни, търговски и трудови производства, както и в спорове относно наложени финансови корекции. Притежава умения за организиране и ръководене правните аспекти на бизнес отношенията в търговските области, включително управление на човешки ресурс, управление на оборотен капитал, отчетност, внос на стоки в ЕС от страни извън ЕС. Има опит в извършването на фундаментален и технически анализ на основните борсови и извънборсови финансови инструменти, търгувани на фондовите пазари в Европа и САЩ.

Член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“ от 2016 г.

Сфера на дейност

Капиталови пазари, банково, търговско и трудово право, обществени поръчки, процесуално представителство.

Членство в професионални организации

Вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2016 г.
Вписан като външен експерт към Агенция по обществените поръчки от 2016 г.

Езици

Владее английски и испански език.