Единно разрешение за пребиваване и работа в България

Намирането на работна ръка е актуален проблем за българските работодатели, независимо дали става въпрос за висококвалифицирани служители или не. Освен променената нормативна рамка във връзка с т. нар. „Синя карта на ЕС“, Закона за чужденците в Република България и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност предоставя на българските работодатели възможност да търсят подходяща служители в чужбина чрез издаването на „Единно разрешение за пребиваване и работа“.

I. Какви работници имат право на „Единно разрешение за пребиваване и работа“?

Чуждестранните работници трябва да разполагат с виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, като могат и да се намират на територията на България по време на кандидатстване за разрешителното. Важно условие е, че гражданинът на трета държава трябва притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност. Това обстоятелство следва да бъде подкрепено със съответната документация.

В допълнение към горното, чуждестранният работник трябва да има осигурено жилище, здравно осигуряване и да предостави други документи, които следва да бъдат приложени към заявлението.

II. Какво трябва да направим, за да наемем чуждестранен работник?

За да може да наема чуждестранни работници, работодателят следва да отговаря на следните условия:

  • общият брой на гражданите на трети държави с разрешено продължително пребиваване, работещи за местния работодател, в предходните 12 месеца не надвишава 20 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение, а за малки и средни предприятия – 35 на сто;
  • предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;

След като изпълнил тези условия, работодателят може следва да обоснове искания достъп до пазара на труда, като:

  • посочва фактите и обстоятелствата, налагащи наемането на чужденец – работник;
  • представя копия от обяви в местни и национални средства за масова информация и интернет;
  • мотивира отказа си да наеме български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или на лице по чл. 9, ал. 1, т. 2 – 6 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, което отговаря на посочените в обявата изисквания;

На практика, работодателят трябва да докаже пред миграционните власти, че е търсил, но не е успял да намери служител, който да отговаря на нуждите му, както и че конкретно този чуждестранен служител отговаря на изискванията към длъжността.

III. Каква е административната процедура и колко време трае?

Заявлението се разглежда от Дирекция „Миграция“ към Министерство на вътрешните работи, която уведомява Държавна агенция „Национална сигурност“ Агенция по заетостта, които могат да поискат пояснения по заявлението. След получаване на положително становище от тези две институции,  на „Единно разрешение за пребиваване и работа“ може да бъде издадено.

Продължителността на процедурата е до два месеца, но при особена фактическа и правна сложност може да бъде удължена с още толкова.

Специалисти от Консултантска къща „Велинов и партньори“ могат да съдействат в случай, че желаете да инициирате процедура по наемане на чуждестранни работници.  Ще се радваме да споделим опита и експертизата си, за да Ви помогнем.

Автор: Иван Фрегуля

Verified by MonsterInsights